Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is een belangrijk onderwerp voor SPH. Uit onderzoek weten we namelijk dat 87% van de huisartsen het belangrijk vindt dat SPH het pensioengeld van haar deelnemers maatschappelijk verantwoord belegt. Hoe SPH dat doet leest u hier.

mvb-infographic

MVB-beleid in ontwikkeling

Bij het opstellen van het MVB-beleid (pdf) houden we rekening met de wensen van alle huisartsen. We weten dat SPH volgens sommige huisartsen te veel, en volgens andere juist te weinig doet aan MVB. Ook kunnen meningen over MVB veranderen. Iedere twee jaar doen we kwantitatief onderzoek onder alle deelnemers; aanvullend daarop gaan we twee keer per jaar in gesprek met deelnemers (kwalitatief onderzoek).

SPH is voortdurend alert op ontwikkelingen op MVB-gebied. We sluiten ons aan bij samenwerkingsverbanden, maken gebruik van bewezen beleggingsstrategieën en -instrumenten en volgen wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast houden we rekening met algemeen geaccepteerde internationale standaarden. In het belang van onze deelnemers zoeken we continu naar een goed evenwicht tussen risico, rendement, kosten en duurzaamheid. Het beleid is hierdoor steeds in beweging. Om nog meer bewust te zijn van de bedrijven waarin we beleggen zijn we ook van plan om het aantal bedrijven in onze beleggingsportefeuille de komende jaren verder terug te brengen.
 

Kerntaak SPH: zorg voor later

SPH ziet MVB als een logisch onderdeel van haar kerntaak: zorg voor later. Het zorgen voor goede pensioenen gaat hand in hand met het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Door bij alle beleggingskeuzes de milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten mee te wegen, willen we bijdragen aan een goed leefklimaat en een duurzame wereld. Hierbij hebben we altijd de volgende twee uitgangspunten voor ogen:

  1. Richt geen schade aan.
  2. Help mensen en draag bij aan de maatschappij.

De kernthema’s waar we de nadruk op leggen zijn gezondheid en klimaat. Wat betreft gezondheid en klimaat wil SPH de normen en waarden van de huisartsen volgen en zowel lange termijn financiële waarde als maatschappelijke waarde creëren. Zo willen we een positieve bijdrage leveren aan een verantwoorde en geleidelijke transitie naar een klimaat neutrale economie.
We moeten bij het bepalen van onze beleggingen soms lastige afwegingen maken. We streven naar een duurzame beleggingsportefeuille, maar moeten tot op zekere hoogte ook accepteren dat aan een belegging een keerzijde kan zitten.

 

Voorbeeld dilemma: Ahold 

Ahold is een van de bedrijven waarin SPH to 1 september 2021 belegde. Omdat gezondheid een kernthema is voor SPH, hebben we een uitdrukkelijke visie op tabaksindustrie. Hierin zijn we principieel: niet alleen bedrijven die tabak produceren, maar ook bedrijven die omzet halen uit de handel in tabak of marketing en promotie van tabak, sluiten we uit. Ook als het maar om een klein deel van de omzet gaat. Dat betekent dat SPH niet meer belegt in Ahold: supermarkten verkopen tenslotte tabak. 

Logo Ahold Delhaize

Hoe we schade voorkomen en positieve bijdragen stimuleren

SPH zet verschillende MVB-instrumenten in, die als doel hebben om negatieve impact te voorkomen of beperken, verbeteringen te stimuleren of om positieve impact te bereiken.

20240312 MVB instrumenten

Uitsluitingenbeleid

Bepaalde geproduceerde producten, diensten of handelingen en gedrag vinden wij niet acceptabel. Ze dragen bijvoorbeeld negatief bij aan het thema gezondheid of klimaat & milieu, zonder dat er nog enige positieve verandering wordt verwacht. Bepaalde bedrijven en aan overheden gelieerde instellingen worden daarom bij voorbaat uitgesloten van belegging. Op deze manier geven wij invulling aan onze doelstelling om negatieve impact te voorkomen of te mitigeren.

Tabak

SPH sluit ondernemingen uit als hun omzet voor meer dan 10% afkomstig is uit productie, distributie van of diensten rondom tabak.  We hebben voor aandelen deze drempel verlaagd naar 0%. Voor de overige beleggingscategorieën zijn we dat ook van plan te doen.

icoon tabaksindustrie

Lees meer over onze kijk op kolenmijnbouw & teerzandwinning, tabaksindustrie en wapens. Ook kunt u de volledige lijst van uitsluitingen voor landen en bedrijven inzien; deze lijsten worden twee keer per jaar geüpdatet.

Betrokken aandeelhouderschap

Het beleid op betrokken aandeelhouderschap bevat twee onderdelen: dialoog en stemmen. Door dialoog te voeren stimuleren we bedrijven om ESG-risico’s te bewaken, de negatieve impact ervan te beperken en kansen te benutten. Het gaat daarbij zowel om risico’s die financieel relevant zijn voor de onderneming als om grote risico’s voor de maatschappij. U kunt zien welk stembeleid SPH hierbij hanteert en hoe we hebben gestemd.

Access to Medicine

De toegankelijkheid van medicijnen is van groot belang voor een goede gezondheidszorg. Hoewel de farmaceutische sector een belangrijke en nuttige rol vervult, spelen er verschillende problemen en misstanden, zoals te hoge prijzen en de omgang met patenten en regelgeving. Om die reden heeft SPH het Access to Medicine investor statement ondertekend. Acces to Medicine zet druk op farmaceutische producenten voor toegang tot en redelijke prijzen voor medicijnen.

ESG-integratie

sph positieve selectie
ESG staat voor Environmental, Social and Governance, ofwel milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. ESG-integratie wil zeggen dat ESG-criteria worden toegepast in het beleid van het pensioenfonds en in de investeringsbeslissingen.

De manier waarop dit kan worden toegepast, verschilt voor de liquide, ofwel beursgenoteerde beleggingen en de illiquide, de niet-beursgenoteerde beleggingen in de portefeuille. Onderdeel van ESG-integratie is ook het meten van de CO2-voetafdruk en het sturen op reductie door middel van reductiedoelstellingen.

Impactbeleggen

Impactbeleggingen, ook wel beleggingen in oplossingen genoemd, zijn beleggingen die een concreet meetbare maatschappelijke doelstelling hebben. SPH heeft een impactbelegging in een zorgvastgoedfonds dat onder meer investeert in eerstelijnszorgcentra. We hebben de ambitie om toe te groeien naar een grotere beleggingsportefeuille met impactbeleggingen.

Chat