Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is een belangrijk onderwerp voor SPH. Uit onderzoek weten we namelijk dat 87% van de huisartsen het belangrijk vindt dat SPH het pensioengeld van haar deelnemers maatschappelijk verantwoord belegt. Hoe SPH dat doet leest u hier.

MVB-beleid in ontwikkeling

Bij het opstellen van het MVB-beleid (pdf) houden we rekening met de wensen van alle huisartsen. We weten dat SPH volgens sommige huisartsen te veel, en volgens andere juist te weinig doet aan MVB. Ook kunnen meningen over MVB veranderen. Iedere twee jaar doen we kwantitatief onderzoek onder alle deelnemers; aanvullend daarop gaan we twee keer per jaar in gesprek met deelnemers (kwalitatief onderzoek).

SPH is voortdurend alert op ontwikkelingen op MVB-gebied. We sluiten ons aan bij samenwerkingsverbanden, maken gebruik van bewezen beleggingsstrategieën en -instrumenten en volgen wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast houden we rekening met algemeen geaccepteerde internationale standaarden. In het belang van onze deelnemers zoeken we continu naar een goed evenwicht tussen risico, rendement, kosten en duurzaamheid. Het beleid is hierdoor steeds in beweging. Om nog meer bewust te zijn van de bedrijven waarin we beleggen zijn we ook van plan om het aantal bedrijven in onze beleggingsportefeuille de komende jaren verder terug te brengen.

mvb-infographic

Kerntaak SPH: zorg voor later

SPH ziet MVB als een logisch onderdeel van haar kerntaak: zorg voor later. Het zorgen voor goede pensioenen gaat hand in hand met het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Door bij alle beleggingskeuzes de milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten mee te wegen, willen we bijdragen aan een goed leefklimaat en een duurzame wereld. Hierbij hebben we altijd de volgende twee uitgangspunten voor ogen:

1. Richt geen schade aan.
2. Help mensen en draag bij aan de maatschappij.

De kernthema’s waar we de nadruk op leggen zijn gezondheid en klimaat. Wat betreft gezondheid en klimaat wil SPH de normen en waarden van de huisartsen volgen en zowel lange termijn financiële waarde als maatschappelijke waarde creëren. Zo willen we een positieve bijdrage leveren aan een verantwoorde en geleidelijke transitie naar een klimaat neutrale economie.

We moeten bij het bepalen van onze beleggingen soms lastige afwegingen maken. We streven naar een duurzame beleggingsportefeuille, maar moeten tot op zekere hoogte ook accepteren dat aan een belegging een keerzijde kan zitten.

Voorbeeld dilemma: Tesla

Tesla is een van de meest toonaangevende autobedrijven die enkel volledig elektrische auto’s produceren en op dat vlak ook een belangrijke pioniersrol heeft vervuld. Op die manier levert het bedrijf een belangrijke bijdrage aan de energietransitie die nodig is om af te stappen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd is het bedrijf betrokken bij verschillende controverses op het gebied van werkomstandigheden. Het bedrijf wordt in verband gebracht met praktijken om vakbonden tegen te werken en ontevredenheid van werknemers kan leiden tot onderbrekingen in de productieketen. Ook op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van de auto’s die het produceert heeft Tesla geen al te beste reputatie, onder meer door verschillende incidenten rondom falende en brandgevaarlijke batterijen. Alles afwegend beleggen we op dit moment wel in Tesla.

tesla

Voorbeeld dilemma: Ahold 

Ahold is een van de bedrijven waarin SPH to 1 september 2021 belegde. Omdat gezondheid een kernthema is voor SPH, hebben we een uitdrukkelijke visie op tabaksindustrie. Hierin zijn we principieel: niet alleen bedrijven die tabak produceren, maar ook bedrijven die omzet halen uit de handel in tabak of marketing en promotie van tabak, sluiten we uit. Ook als het maar om een klein deel van de omzet gaat. Dat betekent dat SPH niet meer belegt in Ahold: supermarkten verkopen tenslotte tabak. 

Ahold
klimaat

Klimaat als speerpunt

Klimaat en klimaatverandering zijn zeer belangrijk onderwerpen voor SPH. Het tegengaan van klimaatverandering zien wij als een voorwaarde voor een leefbare wereld. Er bestaat ook een direct verband tussen het klimaat en ons andere prioriteitsthema, gezondheid. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van schoon drinkwater en biodiversiteit. Naast impact op onze leefomgeving heeft klimaatverandering ook impact op de financiële risico’s die samenhangen met onze beleggingen. Ook deze willen we zo veel mogelijk verkleinen.

Om deze redenen willen wij ons inzetten voor de klimaattransitie en streven we er naar om het Parijsakkoord te volgen. Dat houdt in dat we de CO2-uitstoot van onze portefeuille in 2030 gehalveerd hebben ten opzicht van 2015, en dat we in 2050 een per saldo CO2-neutrale beleggingsportefeuille hebben.

De stappen die we zetten om dit te realiseren zijn onder andere het aangaan en intensiveren van de dialoog met belangrijke spelers in de klimaattransitie (zoals energiebedrijven, transportbedrijven en autofabrikanten), het aanscherpen van het uitsluitingenbeleid (bijvoorbeeld op de onderwerpen kolen, teerzandolie, schalieolie en -gas, arctische olie en gas) en het selecteren van bedrijven met een relatief lage CO2-voetafdruk. We monitoren de CO2-voetafdruk van de bedrijven in onze portefeuille nauwgezet, en hebben de afgelopen jaren al een behoorlijke vermindering gerealiseerd.

De komende jaren zullen aanvullende acties nodig zijn om de doelstellingen van het Parijsakkoord te realiseren. Hiervoor zullen we een implementatieplan opstellen. In 2022 maken we nieuwe klimaatdoelen voor 2030 bekend, waaronder nieuwe CO2-doelstellingen. Op deze manier wil SPH bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en het neutraliseren van de negatieve impact van haar beleggingen op het milieu en de maatschappij.

Hoe we schade voorkomen en positieve bijdragen stimuleren

SPH zet verschillende MVB-instrumenten in, die als doel hebben om negatieve impact te voorkomen of beperken, verbeteringen te stimuleren of om positieve impact te bereiken.

mvb-overzicht

Uitsluitingenbeleid

In bepaalde landen, sectoren en bedrijven willen we niet beleggen omdat ze een negatieve impact hebben op mens en/of maatschappij of op structurele wijze (internationale) normen schenden. Deze bedrijven en landen sluiten we daarom uit. SPH sluit op dit moment de volgende sectoren uit: thermische steenkool, teerzanden, tabak, controversiële wapens en wapens voor de consumentenmarkt.

Tabak

SPH sluit ondernemingen uit als hun omzet voor meer dan 10% afkomstig is uit productie, distributie van of diensten rondom tabak. Per 1 september hebben we voor aandelen deze drempel verlaagd naar 0%. Voor de overige beleggingscategorieën zijn we dat ook van plan te doen.

tabak

Lees meer over onze kijk op kolenmijnbouw & teerzandwinning, tabaksindustrie en wapens. Ook kunt u de volledige lijst van uitsluitingen voor landen en bedrijven inzien; deze lijsten worden twee keer per jaar geüpdatet.

Betrokken aandeelhouderschap

Om negatieve impact te voorkomen of beperken en om maatschappelijke verbeteringen te stimuleren zetten we ook ons aandeelhouderschap in. We gaan met ondernemingen in dialoog en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen in lijn met ons MVB-beleid. We gaan bijvoorbeeld in gesprek over VN- of OESO-richtlijnen voor mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie, om structurele schendingen te stoppen en te voorkomen. U kunt zien welk stembeleid SPH hierbij hanteert en hoe we hebben gestemd.

Access to Medicine

De toegankelijkheid van medicijnen is van groot belang voor een goede gezondheidszorg. Hoewel de farmaceutische sector een belangrijke en nuttige rol vervult, spelen er verschillende problemen en misstanden, zoals te hoge prijzen en de omgang met patenten en regelgeving. Om die reden heeft SPH het Access to Medicine investor statement ondertekend. Acces to Medicine zet druk op farmaceutische producenten voor toegang tot en redelijke prijzen voor medicijnen.

Positieve selectie

Om maatschappelijke verbeteringen te stimuleren zetten we positieve selectie in. We gebruiken ESG (Environment, Social, Governance) scores om te bepalen in welke bedrijven wij willen beleggen. Dit betekent dat we alleen beleggen in de best presterende ondernemingen in een sector. Voor de meeste aandelen hebben we dit al geïmplementeerd; voor andere beleggingscategorieën doen we dat binnenkort ook.

Impactbeleggen

Impactbeleggingen, ook wel beleggingen in oplossingen genoemd, zijn beleggingen die een concreet meetbare maatschappelijke doelstelling hebben. SPH heeft een impactbelegging in een zorgvastgoedfonds dat onder meer investeert in eerstelijnszorgcentra. We hebben de ambitie om toe te groeien naar een grotere beleggingsportefeuille met impactbeleggingen.

Chat