Uitsluitingen

Bepaalde geproduceerde producten, diensten of handelingen en gedrag vinden wij niet acceptabel. Ze dragen bijvoorbeeld negatief bij aan het thema gezondheid of klimaat & milieu, zonder dat er nog enige positieve verandering wordt verwacht. Bepaalde bedrijven en aan overheden gelieerde instellingen worden daarom bij voorbaat uitgesloten van belegging. Wij hanteren de volgende uitsluitingen.

Fossiele brandstoffen

Ondernemingen worden uitgesloten bij een blootstelling van meer dan 5% van de omzet aan onconventioneel gewonnen fossiele brandstoffen. Hieronder vallen:

 • Thermische steenkool - inclusief bruinkool, bitumen, antraciet en stoomkolen. Hieronder vallen ook ondernemingen die omzet halen uit de elektriciteitsopwekking uit kolen. Inkomsten uit kolenhandel en -transport worden vanwege databeperkingen vooralsnog niet meegenomen in het uitsluitingenbeleid.
 • Teerzanden - het extraheren van bitumen uit teerzanden voor de verwerking tot olieproducten
 • Schalieolie en -gas
 • Arctische olie en gas

Tabak

Ondernemingen met enige omzet (>0%) gerelateerd aan tabaksgoederen worden uitgesloten. Het gaat hierbij om tabaksproducten en tabak gerelateerde activiteiten. Dit omvat: 

 • Productie van tabaksproducten: sigaretten, sigaren, snuiftabak en pijptabak en e-sigaretten
 • Distributie en verkoop van deze tabaksproducten, via detailhandel, groothandel of supermarkten
 • Diensten gerelateerd aan deze tabaksproducten zoals marketing en promotie (hieronder vallen ook reclame- en mediabedrijven) ) en toeleveranciers voor de tabaksindustrie.

Controversiële wapens

Ondernemingen worden uitgesloten indien zij betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens. Betrokkenheid wordt niet gerelateerd aan een bepaald percentage van de omzet. Onder controversiële wapens wordt verstaan:

 • Biologische en chemische wapens
 • Clustermunitie
 • Anti-persoonsmijnen
 • Verarmd uranium munitie
 • Witte fosfor wapens
 • Kernwapens (gericht op ondernemingen die distribueren naar landen die buiten het non-proliferatieverdrag vallen)

Wapens voor de consumentenmarkt

Ondernemingen betrokken bij het produceren, handelen en distribueren van wapens voor de consumentenmarkt worden uitgesloten. Bij directe betrokkenheid wordt een onderneming uitgesloten en wordt er niet gerelateerd aan een bepaald percentage van de omzet. Onder wapens voor de consumentenmarkt wordt verstaan: 

 • Aanvalswapens
 • Automatische vuurwapens
 • Semiautomatische vuurwapens
 • Enkelschotsvuurwapens, munitie of magazijnen met een hoge capaciteit

Normschenders

Ondernemingen worden uitgesloten van belegging als zij aantoonbaar internationale normen schenden ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen en hier geen maatregelen voor treffen. De internationale normen die hierbij worden gehanteerd zijn de VN Global Compact principes, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 

Wanneer wordt vermoedt dat ondernemingen handelen in strijd met internationale normen (niet geverifieerd door een gezaghebbende instantie), zal als eerste via dialoog worden geprobeerd de onderneming tot verandering en/of herstel te bewegen. 

Controversiële landen

 

Wij sluiten staatsleningen en staatsgerelateerde bedrijven (>50% in staatseigendom) uit van belegging op basis van sancties en/of embargo van de Verenigde Naties tegen de betrokken overheid. Het gaat hierbij om sancties met betrekking tot schendingen van internationale verdragen of algemeen geaccepteerde normen van één of meerdere van de volgende onderwerpen:

 • Non-proliferatieverdrag tegen verspreiding 
  van kernwapens;
 • Mensenrechtenschendingen; 
 • Misdrijven tegen de menselijkheid; 
 • Schending van de democratie; 
 • Wapen- en/of handelsembargo’s. 

Daarnaast gebruiken wij de Global Compact Principes als leidraad voor het beoordelen van landen op het gebied van Mensenrechten, Arbeidsrechten & Corruptie. 

Chat