Visie SPH op de wapenindustrie

SPH belegt niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie, handel of distributie van controversiële wapens en wapens ten behoeve van de consumentenmarkt.

Wat valt hieronder?

Dit zijn bedrijven die zelf wapens produceren of die betrokken zijn bij het produceren van of handelen in wapens waarin SPH niet wil beleggen

  • In onze uitsluitingenlijst staat welke bedrijven SPH uitsluit. Op dit moment (1 juni 2021) sluit SPH 43 bedrijven uit wegens betrokkenheid bij controversiële wapens en 13 bedrijven wegens betrokkenheid bij consumentenwapens. De lijst wordt ieder half jaar geüpdatet
  • Onder controversiële wapens verstaat SPH: biologische en chemische wapens, clustermunitie, anti-persoonsmijnen, munitie met verarmd uranium, wapens met witte fosfor en kernwapens die geproduceerd worden door ondernemingen die leveren aan landen die buiten het non-proliferatieverdrag
  • Onder wapens voor de consumentenmarkt verstaat SPH: aanvalswapens, automatische vuurwapens, semi-automatische vuurwapens, enkelschotsvuurwapens, munitie of magazijnen met een hoge capaciteit
icoon wapenindustrie

Wanneer belegt SPH niet in een bedrijf?

In sommige gevallen belegt SPH niet in een bepaald bedrijf. Lees hieronder meer.

Controversiële wapens

SPH sluit bedrijven uit van beleggingen als zij een eindproduct of essentieel onderdeel van een controversieel wapen produceert of levert. Ook zijn bedrijven uitgesloten die grootste eigenaar zijn, deel uitmaken van een joint venture of een meerderheidsaandeel hebben van bedrijven die betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens. Ten slotte zijn bedrijven uitgesloten die leverancier zijn van gespecialiseerde diensten of producten die een belangrijke rol spelen bij de productie of distributie van controversiële wapens.

Wapens ten behoeve van de consumentenmarkt

SPH sluit bedrijven uit van beleggingen als zij een eindproduct of essentieel onderdeel of dienst leveren voor de productie van wapens voor de consumentenmarkt. Ook zijn bedrijven uitgesloten die grootste eigenaar zijn, deel uitmaken van een joint venture of een meerderheidsaandeel hebben van bedrijven die betrokken zijn bij de productie of distributie van wapens voor de consumentenmarkt. Ten slotte zijn bedrijven uitgesloten die leverancier zijn van gespecialiseerde diensten of producten die een belangrijke rol spelen bij de productie of distributie van wapens voor de consumentenmarkt.

Waarom belegt SPH hier niet in?

Wapens zijn schadelijk voor de mens en maatschappij en passen niet bij de normen en waarden van SPH en haar deelnemers:

  • richt geen schade aan
  • help mensen en draag bij aan de maatschappij

Wapens dragen bovendien niet positief bij aan de kernthema’s van SPH: Gezondheid en Klimaat

SPH denkt geen positieve verandering te kunnen bewerkstelligen met bijvoorbeeld een dialoog met deze bedrijven.

Wanneer belegt SPH wel in een bedrijf?

Net als bij veel onderwerpen is de afweging om wel of niet in een bepaalde sector te beleggen niet altijd zwart-wit. Wapens kunnen een belangrijke rol kunnen spelen bij het waarborgen van veiligheid en stabiliteit in de wereld. Veiligheid is een belangrijk thema binnen ons kernthema ‘Gezondheid’. Daarom kiest SPH er voor om niet alle wapens uit te sluiten.

SPH kan beleggen in bedrijven die gedeeltelijk of indirect betrokken zijn bij de productie, handel en distributie van niet-controversiële wapens (volgens bovenstaande definitie SPH) zolang deze wapens die niet voor de consumentmarkt bedoeld zijn. Deze bedrijven halen hun omzet vaak ook uit andere producten.

SPH verwacht van deze bedrijven – net als van alle bedrijven waarin SPH belegt - dat ze de nationale en internationale regels naleven. Uitgangspunt daarbij zijn de OESO-richtlijnen. Dit bekent dat wij verwachten dat bedrijven zich houden aan onze criteria voor verantwoord ondernemen. Als zij dat nog niet doen, zet SPH andere middelen in om ze te stimuleren dat alsnog te doen.

Voorbeeld General Electric (GE)

GE is betrokken bij de productie van kernwapens en valt binnen ons uitsluitingenbeleid. Maar het bedrijfsonderdeel GE Healthcare maakt ook onderdelen voor gezondheidszorg: medical imaging, information technology, medical diagnostics, patient monitoring, pharmaceutical research en biopharmaceutical manufacturing technology. Dit onderdeel draagt positief bij aan de gezondheidszorg. Op dit moment belegt SPH daarom wel in GE. Indien we alle bedrijven uitsluiten die betrokken zijn bij de productie van kernwapens gaan uitsluiten (zie ‘ambitie’), zullen we niet meer in GE beleggen.

Chat