Uw pensioenpremie

Hoeveel pensioenpremie u betaalt is afhankelijk van hoe en hoeveel u werkt als huisarts.

  • Waarnemende en vrijgevestigde huisartsen, huisartsen in opleiding en DGA’s: 23,94% van hun pensioengrondslag
  • Huisartsen in dienstverband: 24,62% van hun pensioengrondslag
  • Vrijgevestigde huisartsen die er eerder voor kozen om geen partnerpensioen op te bouwen: 23,25% van hun pensioengrondslag

De premie is een percentage van de pensioengrondslag. U leest hieronder meer over uw pensioengrondslag.

Hoe bepalen we uw pensioenpremie?

We berekenen uw premie op basis van uw inkomensgegevens. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend inkomen – uw salaris of winst uit onderneming – van maximaal € 128.810 per jaar (2023), verminderd met een bedrag van € 16.322 per jaar (2023). Dat laatste bedrag is de wettelijke franchise, ofwel het deel van uw inkomen waarover u geen premie betaalt omdat rekening wordt gehouden met de AOW. Over de pensioengrondslag betaalt u een premiepercentage per jaar.

In het pensioenreglement (pdf) leest u precies hoe we uw pensioengevend inkomen vaststellen.

premie icoon

Wat gebeurt er met uw premie?

In de nieuwe pensioenregeling van SPH staat niet meer de hoogte van uw latere pensioen vast, maar de hoogte van de premie die u nu betaalt. Een zogenoemde premieovereenkomst. De premie die u in de nieuwe regeling inlegt komt bij uw persoonlijke pensioenkapitaal en wordt voor u belegd. Zo beweegt het direct mee met economisch goede en slechte tijden. Uiterlijk bij uw pensionering wordt dat kapitaal omgezet in een pensioenuitkering.

Uw pensioenpremie bestaat uit de volgende onderdelen

Beleggingspremie

De premie die u inlegt in uw pensioenkapitaal: voor pensioen voor uzelf en uw partner nadat uw pensioen is ingegaan. Dit is 21,91% van uw pensioengrondslag.

Risicopremie

Risicopremie Partnerpensioen (0,69%)
De premie voor verzekering van pensioen voor uw partner als u vóór de pensioendatum overlijdt. Deze premie betaalt u altijd, ook als u op dit moment geen partner heeft.  

Risicopremie Tijdelijk aanvullend Partnerpensioen
Dit is een vast bedrag (€ 12,28 per maand). Het is niet afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De uitkering is een vast bedrag per jaar voor uw partner als u vóór de pensioendatum overlijdt. Uw partner krijgt deze uitkering tot de AOW-leeftijd is bereikt.

Risicopremie Wezenpensioen (0,16%)
De premie voor verzekering van pensioen voor uw kinderen als u overlijdt. Deze premie betaalt u altijd, ook als u nu geen kinderen heeft.  

Risicopremie Extra aanvullend Wezenpensioen
Dit is een vast bedrag (€ 4,47 per maand). Het is niet afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De uitkering is een vast bedrag per jaar voor uw kind als u overlijdt. Uw kind krijgt dit zolang uw kind voldoet aan de voorwaarden voor het wezenpensioen.

Risicopremie AO – Beschikbare spaarpremie (0,9%)
Deze premie is voor een verzekering wanneer u arbeidsongeschikt wordt. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, neemt het pensioenfonds de premiebetaling van u over. 

Risicopremie Arbeidsongeschiktheidspensioen (0,68%)
Werkt u als huisarts in dienstverband? Dan betaalt u deze premie voor een verzekering wanneer u arbeidsongeschikt wordt. Wij vullen dan uw WIA-uitkering aan voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. 

Niet ingedeeld overige kosten

Opslag MVEV (0,22%)
Deze premie is een solvabiliteitsopslag. U betaalt dit zodat het pensioenfonds voldoende in kas heeft om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Administratiekosten (0,06%)
Deze premie betaalt u voor de kosten van het besturen van SPH, het beheer van de beleggingen, de administratie en onze dienstverlening.

Hoe beleggen we uw pensioenpremie?

SPH belegt in verschillende beleggingscategorieën: onder meer aandelen, bedrijfsobligaties en beleggingen in infrastructuur en vastgoed. We beleggen hierin met uw pensioenkapitaal. Hiermee loopt u beleggingsrisico – uw pensioenkapitaal kan minder waard worden. Maar omdat er niet alleen in aandelen wordt belegd, maar ook in andere beleggingscategorieën, behalen we rendement terwijl het beleggingsrisico aanzienlijk minder is dan wanneer alles in aandelen zou zijn belegd. Door onze spreiding behalen we een gunstige risico-rendementverhouding, ook op lange termijn, voor al onze deelnemers. SPH belegt dus zodanig dat er rendement verwacht wordt zonder te veel risico te nemen, wat grote uitschieters – naar boven en naar beneden – voorkomt.

U leest hier meer over onze beleggingen en hoe we die maatschappelijk verantwoord vormgeven.

Op uw 58e vraagt SPH of u een keuze wilt maken tussen stabiel en variabel pensioen. Bij een keuze voor stabiel pensioen wordt beleggingsrisico afgebouwd doordat we uw pensioenkapitaal vanaf uw 58e al geleidelijk omzetten in een pensioen bij SPH. Bij een keuze voor variabel pensioen blijven we uw pensioenkapitaal beleggen zoals we dat voor uw 58e al deden. Uw pensioenkapitaal wordt in dit geval pas als u uw pensioen laat ingaan omgezet in een maandelijks pensioen. Uw pensioen is dan naar verwachting hoger, maar ook minder zeker dan bij een stabiel pensioen.

Over de keuze tussen de stabiele uitkering en de variabele uitkering leest u hieronder meer.

Stabiel en variabel pensioen

Een keuze die samenhangt met het beleggingsrisico is of u later een stabiel of een variabel pensioen wilt. In een premieregeling kiest u zelf welk soort pensioen u na uw pensionering wilt.

Bij een stabiel pensioen wordt uw pensioenkapitaal vanaf uw 58e geleidelijk omgezet in een pensioen bij SPH. Het bedrag dat u dan na uw pensioen elke maand van SPH krijgt is redelijk zeker en kan verhoogd worden met een toeslag of, in uitzonderlijke situaties, verlaagd worden. Een stabiel pensioen dus.

Bij een variabel pensioen is dit anders. Uw pensioenkapitaal wordt omgezet in een maandelijks pensioen en het bedrag dat u elke maand van SPH krijgt is naar verwachting hoger, maar ook minder zeker dan bij een stabiel pensioen. Het pensioen wordt namelijk jaarlijks aangepast aan behaalde beleggingsresultaten en kan dus ieder jaar wat omhoog of omlaag gaan. Een variabel pensioen dus.

Op uw 58e vraagt SPH u een keuze te maken voor een stabiel of variabel pensioen. Als u op dat moment voor een stabiel pensioen kiest, dan is die keuze definitief. Als u voor een variabel pensioen kiest, maakt u bij uw pensionering nogmaals uw keuze, die dan definitief is.

Bent u op 1 januari 2022 al 58 of ouder? Dan vragen we u in 2022 om alsnog uw voorlopige keuze te maken. Ongeveer 6 maanden voordat u 68 wordt krijgt u een brief en extra informatie over stabiel en variabel pensioen. Hiermee krijgt u meer inzicht in deze keuze en de gevolgen ervan voor de hoogte en zekerheid van uw pensioen.

We informeren u over uw keuze tussen stabiel en variabel pensioen zodra dat voor u relevant is. We geven u dan inzicht in uw keuze en de gevolgen ervan voor de hoogte en zekerheid van uw pensioen.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten over uw premie? Bekijk de veelgestelde vragen over de premie.

Incassodata

Als u gekozen heeft voor automatische incasso, dan kunt u in onderstaande tabel vinden wanneer de incasso per maand is.

Incassodata 2023 omstreeks:
Woensdag 18 januari
Woensdag 15 februari
Woensdag 22 maart
Maandag 17 april
Donderdag 18 mei
Woensdag 21 juni
Woensdag 19 juli
Vrijdag 18 augustus
Woensdag 20 september
Woensdag 18 oktober
Vrijdag 17 november
Vrijdag 15 december
Chat