Beleggingsbeleid

SPH kiest voor een consistent, eenvoudig en betrouwbaar beleggingsbeleid. Waarin ‘beleggen’ geen doel is, maar een middel om onze doelstellingen te halen. Die doelstellingen zijn:

  • jaarlijkse verhoging van het tot 1 januari 2022 opgebouwde pensioen, naar stabiel omgezet pensioen en ingegaan pensioen.
  • niet meer en niet minder risico lopen dan nodig is om de beleggingsambitie te behalen.
  • voorkomen van (grote) kortingen.

SPH vindt het belangrijk om transparant te zijn over haar beleggingen. Daarom publiceren we ieder half jaar een overzicht van onze directe beleggingsportefeuille.

Hoe wij invulling hebben gegeven een consistent, eenvoudig en betrouwbaar beleggingsbeleid leest u hieronder per thema.

Een consistent beleggingsbeleid

Voor ons beleggingsbeleid hebben wij een zogenoemd ‘raamwerk’ opgesteld. Hierin staan:

De risicobereidheid

Hoeveel risico we nemen, hebben we afhankelijk gemaakt van onze dekkingsgraad. Daarbij gaan we uit van een minimale dekkingsgraad van 105%. Vanaf deze dekkingsgraad kan De Nederlandse Bank (DNB) ons niet verplichten om te korten. Om die 105% te meten, doen we periodiek een stresstest.

Bij een stresstest bootsen we zeer zwaar weer op de financiële markten na. Wat gebeurt er als de rente met 1% daalt én tegelijkertijd onze aandelen 50% minder waard worden. We kijken dan naar welk percentage de dekkingsgraad daalt. Daaruit blijkt dat we er van uit kunnen gaan dat een dekkingsgraad van 130% voldoende is om een dekkingsgraad van 105% te behouden. Daaronder bepaalt het verschil tussen 105% en de daadwerkelijke dekkingsgraad met hoeveel geld we risico nemen. Dat noemen we ons risicobudget.

Het risicobudget

Voor het risicobudget kijken we dus naar de hoogte van de dekkingsgraad, maar ook naar ‘niet meer en niet minder risico lopen dan nodig is’. Daarnaast willen we behaalde resultaten vasthouden en toewerken naar verhoging van het pensioen (toeslagverlening).

Het risicobudget drukken we uit in dekkingsgraadpunten. Een dekkingsgraadpunt is dan een hoeveelheid geld. Hoeveel dekkingsgraadpunten we inzetten om risico te nemen, hangt af van de actuele dekkingsgraad van SPH.

Hieronder ziet u welk budget hoort bij iedere dekkingsgraad.

risico

Risicoprofiel SPH

Onze dekkingsgraad ligt nu tussen de 130% en 155%. Het risicobudget dat daarbij hoort is 25. Dat betekent dat we incalculeren dat we bij zwaar weer een dekkingsgraad behouden van ruim 105%.

Als de dekkingsgraad zakt onder de 130%, bouwen we het risico af om korten zoveel mogelijk te voorkomen. Tussen de 130% en 155% nemen we risico; om de ambitie te halen en omdat wij dat risico kunnen lopen.

Boven de 155% kan de volledige toeslag gegeven worden maar blijft rendement benodigd. Bij dekkingsgraden boven de 155% wordt risico zo afgebouwd, dat de beleggingsambitie haalbaar blijft, maar niet onnodig op het spel wordt gezet. Vanaf 229% kan zonder rendement aan de toeslagen worden voldaan. In deze 229% zijn ook opslagen voor risico’s en kosten meegenomen.

De risicoverdeling

Voor de hele beleggingsportefeuille is de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën hetzelfde. Dit zorgt voor een robuust gespreide beleggingsportefeuille. Het risicobudget wordt voor 61% toegekend aan:

  • illiquide beleggingen (bijvoorbeeld vastgoed)
  • krediet (bijvoorbeeld bedrijfsobligaties), en
  • zakelijke waarden (bijvoorbeeld aandelen).

De resterende 39% van het risicobudget gaat naar renterisico (bijvoorbeeld renteswaps ).

Een eenvoudig beleggingsbeleid

We hebben in ons beleggingsbeleid vooraf al besloten hoe we gaan reageren op veranderingen op de financiële markten. Dat maakt dat u aan de hand van onze dekkingsgraad eenvoudig kunt volgen hoe wij beleggen met het geld van u en uw collega’s. Het rekensommetje is snel gemaakt.

Bijvoorbeeld:

Stel, de dekkingsgraad is 138%. Op basis daarvan kunt u opzoeken dat het dekkingsgraadrisico 25 dekkingsgraadpunten is.

Dit risico is als volgt onderverdeeld:

  • Het risicoaandeel in liquide en illiquide zakelijke waarden is 9 dekkingsgraadpunten
  • Het aandeel in liquide en illiquide krediet is 6 dekkingsgraadpunten
  • Het aandeel in rente is 10
  • SPH kan dus als dit zware scenario zich voordoet, terugvallen naar een dekkingsgraad van 113%.

Een betrouwbaar beleggingsbeleid

U weet vooraf welk risico wordt gelopen bij welke dekkingsgraad. Dalingen worden gedempt, positieve resultaten worden vastgehouden en we zijn vrij van het sentiment van de ‘markt’.

Uiteraard hebben we onderzocht wat ons beleggingsbeleid doet met het resultaat. Daaruit blijkt dat wij met ons beleggingsbeleid naar verwachting beter presteren dan we zouden doen met andere beleidsvarianten. Een transparant, stabiel en goed pensioenresultaat dus.

Is dit beleggingsbeleid in beton gegoten?

Het vastleggen van beleid betekent niet dat het een geheel mechanisch beleid is dat tot in lengte van jaren vaststaat. Het huidige beleggingsbeleid volgen we op, tenzij er zwaarwegende en goed onderbouwde redenen zijn voor het bestuur om af te wijken. Daarnaast evalueert het bestuur elk jaar het beleggingsbeleid.

Vragen

Heeft u vragen over het beleggingsbeleid van SPH? Neem dan contact met ons op.

Chat