Klimaat en gezondheid

Gezondheid en klimaat & milieu zijn de focusthema’s binnen ons MVB-beleid. Het formuleren van deze focusgebieden helpt ons om in ons beleid gericht rekening te houden de grootste maatschappelijke uitdagingen voor onze deelnemers. Het gaat dan om het voorkomen van een negatieve impact via onze beleggingen, maar ook om het aanwenden van onze invloed voor het verminderen van deze uitdagingen en het bereiken van een positieve impact.

Gezondheid en klimaat & milieu zijn de focusthema’s binnen ons MVB-beleid. Het formuleren van deze focusgebieden helpt ons om in ons beleid gericht rekening te houden de grootste maatschappelijke uitdagingen voor onze deelnemers. Het gaat dan om het voorkomen van een negatieve impact via onze beleggingen, maar ook om het aanwenden van onze invloed voor het verminderen van deze uitdagingen en het bereiken van een positieve impact.

Klimaat & milieu

Klimaatverandering is een universeel urgent probleem. Door de toename van broeikasgassen zoals CO2 in de atmosfeer, stijgt de temperatuur en verandert het klimaat. Dit leidt tot veranderingen in het milieu: opwarming van de aarde, extreem weer en afname van biodiversiteit. Dit heeft vervolgens grote invloed op de economie en maatschappij waarin wij leven. Verminderde beschikbaarheid van drinkwater bijvoorbeeld, beperktere landbouwmogelijkheden en kansen op bosbranden en overstromingen. Hierdoor verslechtert weer de leefbaarheid en mogelijkheden voor voedselvoorziening.

Deze verslechterde leefbaarheid heeft een directe invloed op de gezondheid van mensen, waar huisartsen als eerste mee worden geconfronteerd. Luchtvervuiling leidt tot meer astma en longziekten. Hogere temperaturen en vochtigheid kunnen de verspreiding van bepaalde ziektes bevorderen, zoals de ziekte van Lyme. Extreme weersomstandigheden kunnen weer leidden tot uitdroging, hitteberoerte, infecties en psychologische stress.

Gezondheid

Daarnaast spelen andere grote gezondheidsproblemen in de huidige maatschappij, zoals overgewicht, psychische problematiek en verslaving. Een goede toegang tot zorg en preventie via bijvoorbeeld gezonde voeding en voldoende beweging kunnen hierin een groot verschil maken.

SPH wil daarom ook op het thema gezondheid een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. SPH investeert in een zorgvastgoedfonds dat onder meer eerstelijnszorgcentra in Nederland financiert.

Het zorgvastgoedfonds opereert onafhankelijk van SPH. SPH investeert in het zorgvastgoedfonds, maar belegt dus niet rechtstreeks in het zorgvastgoed. Het zorgvastgoedfonds koopt, bouwt en/of verbouwt zorgvastgoed en verhuurt deze panden vervolgens. Dit zijn zorg- en behandelcentra, beschermd wonen en verpleegcomplexen. De huurinkomsten vormen, na aftrek van kosten, het rendement voor het pensioenfonds.

Bijdragen aan een betere wereld

Doordat wij beleggen in bijvoorbeeld ondernemingen, infrastructuurprojecten en vastgoed, hebben wij indirect invloed op belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Daarom zetten wij ons via ons beleggingsbeleid in voor de klimaattransitie en volgen we het Klimaatakkoord van Parijs. Dit houdt in dat we de CO2-uitstoot van onze portefeuille in 2030 gehalveerd hebben ten opzichte van 2015, en dat we in 2050 een per saldo CO2-neutrale beleggingsportefeuille hebben.

Wat zijn de risico’s van klimaatverandering?

Naast impact op onze leefomgeving heeft klimaatverandering ook impact op de financiële risico’s die samenhangen met onze beleggingen. Ook deze willen we zo veel mogelijk beheersen.

Vanuit risicoperspectief is het belangrijk om bij te dragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen.

 • Klimaatverandering is complex: anticiperen op de klimaatverandering van morgen, risico’s zijn er en worden prominenter als er niets gebeurt.
 • Klimaatverandering is een systeemrisico: de effecten van klimaatverandering raken mens, dier en natuur wereldwijd.
 • Bedrijven en sectoren die zich niet aanpassen aan de energietransitie, of aan structurele veranderingen veroorzaakt door klimaatverandering, zullen in de toekomst allerlei problemen ondervinden en in waarde dalen. De gevolgen van klimaatverandering hebben naar verwachting grote negatieve impact op allerlei sectoren. De gevolgen kunnen per geografisch gebied en ook per sector verschillend zijn. Denk bijvoorbeeld aan overstromingen in het ene gebied en extreme droogte ergens anders. Dat heeft dan weer impact op oogsten en daarmee op voedselschaarste en -prijzen.

We onderscheiden 2 soorten klimaatgerelateerde en milieurisico’s: risico’s gerelateerd aan de transitie naar een koolstofarme economie en risico’s gerelateerd aan de fysieke impact van klimaatverandering.

Transitierisico’s
Het aanpassen aan een koolstofarme en milieutechnisch duurzame economie kan direct of indirect effect hebben op het rendement van de beleggingen. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe regelgeving, technische vooruitgang, veranderingen in marktsentiment, veranderingen in klantvoorkeur of veranderingen in maatschappelijke normen en waarden.

Fysieke risico’s
Verandering in klimaat zoals de frequentie en intensiteit van extreem weer, evenals de geleidelijke verandering in gemiddelde temperatuur en milieuvervuiling in lucht, water en land kunnen, samen met de veranderende biodiversiteit en ontbossing, gevolgen hebben voor het rendement van de belegging. Fysieke risico’s kunnen nog verder onderverdeeld worden in acute en chronische risico’s, die ieder een andere soort effect kunnen hebben op het rendement van de beleggingen. Acute risico’s ontstaan bij extreme gebeurtenissen als overstromingen, droogte en stormen. Chronische risico’s komen voort uit geleidelijke veranderingen zoals temperatuurstijging, zeeniveau stijging en verlies van biodiversiteit.

SPH monitort de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuilles en vastrentende waarden portefeuilles.

Wat doet SPH?

Omdat de beleggingen lange tijd in bezit zijn beseft SPH enerzijds dat het noodzakelijk is om klimaatgevoelige deelnemingen te vermijden met het oog op de langetermijnrobuustheid van de beleggingsportefeuille. Anderzijds vindt SPH het belangrijk om bedrijven die in staat zijn om zich aan te passen aan klimaatverandering en een positieve bijdrage te leveren aan de klimaat transitie, te ondersteunen. Een deel van de bedrijven die nu nog vervuilers zijn zullen juist essentieel zijn in de transitie naar een klimaat neutrale wereld.

 • We zetten in op het volgen van de Parijsakkoord-doelstellingen, waarbij we momenteel de volgende acties ondernemen. We selecteren alleen bedrijven met een relatief lage CO2-voetafdruk. We monitoren de CO2-voetafdruk van de bedrijven in onze portefeuille nauwgezet, en hebben de afgelopen jaren al een behoorlijke vermindering gerealiseerd.
 • We starten en intensiveren de dialoog met belangrijke spelers in de klimaattransitie - zoals energiebedrijven, transportbedrijven en autofabrikanten (zie hierover ook ons MVB-halfjaarverslag). 
 • We scherpen ons uitsluitingenbeleid aan - bijvoorbeeld op de onderwerpen kolenmijnbouw en teerzandwinning , schalieolie en -gas, arctische olie en gas.

De komende jaren zullen aanvullende acties nodig zijn om de doelstellingen van het Parijsakkoord te realiseren. Hiervoor maken we een implementatieplan met concrete stappen en mijlpalen. Op deze manier wil SPH bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en het neutraliseren van de negatieve impact van haar beleggingen op het milieu en de maatschappij.

Hoe doet SPH dat?

SPH brengt met het thema klimaat focus aan in de activiteiten die zij onderneemt. Op dit thema zet SPH de MVB-instrumenten uitsluitingen, positieve selectie en dialoog en stemmen in.

Uitsluitingen

 • SPH sluit steen- en bruinkool uit vanaf een omzetgrens van 5%.
 • SPH sluit teerzandolie, schalieolie en Arctisch olie uit vanaf een omzetgrens van 5%.
 • SPH sluit schaliegas en Arctisch gas uit vanaf een omzetgrens van 5%.
 • SPH sluit ondernemingen uit met een omzet die voor meer dan 5% afkomstig is uit de opwekking van elektriciteit door middel van kolen.
 • In onze uitsluitingenlijst staat welke bedrijven SPH uitsluit. Er staan nu (1 juni 2021) 27 bedrijven op die we uitsluiten wegens betrokkenheid bij teerzandwinning of kolenmijnbouw. De lijst wordt ieder half jaar geüpdatet.

Positieve selectie

We beleggen alleen in bedrijven die laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden. Dat houdt in dat we alleen beleggen in bedrijven met een relatief goede ESG-score. ESG staat voor Environment (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (ondernemingsbestuur). Deze scores worden vastgesteld door onafhankelijke dataleveranciers. Zij stellen op basis van veel data een ESG-score vast voor bedrijven. Op basis van die scores selecteren wij bedrijven waarin we willen beleggen. Door deze positieve selectie zitten er bedrijven in onze beleggingsportefeuille die zich in algemene zin inspannen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Daarnaast vindt SPH het belangrijk om bedrijven die in staat zijn om zich aan te passen aan klimaatverandering en een positieve bijdrage te leveren aan de klimaat transitie, te ondersteunen.

Hierbij kijkt SPH naar de volgende deelthema’s.

 • ‘Toegang tot duurzame energie bevorderen en bijdragen aan beperken van klimaatverandering’. Op dit moment zorgt energie voor meer dan de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot. Het gebruik van duurzame energiebronnen, samen met het verminderen van de conventionele energiebronnen, is daarmee één van de belangrijke onderwerpen voor het beperken van de klimaatverandering. SPH wil de broeikasgasreductiedoelen van de Europese Unie naar aanleiding van het Parijs-akkoord volgen.
 • ‘Bijdragen aan biodiversiteit’. Een juiste balans in de biodiversiteit is essentieel voor het ecosysteem en daarmee uiteindelijk ook van invloed op de stabiliteit van het klimaat; bomen zijn bijvoorbeeld van groot belang voor de opname van CO2. Dit deelonderwerp is ook verbonden met het thema gezondheid doordat de farmaceutische industrie sterk afhankelijk is van biodiversiteit. De helft van voorgeschreven medicijnen is gebaseerd op moleculen die van nature in planten voorkomen. Het behoud van ecosystemen en biodiversiteit is van belang voor de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen.
 • ‘Verduurzamen infrastructuur’. Door de toenemende wereldbevolking zal het belang van een duurzame logistieke infrastructuur de komende jaren fors toenemen. Technologische ontwikkelingen op dit onderwerp kunnen zorgen voor betere energie-efficiëntie, verhoogde productiviteit en uiteindelijk duurzame economische groei.
 • ’Meer recyclen en betere afvalverwerking’. De wereldwijde consumptie kan niet op de huidige manier worden doorgezet. Er wordt momenteel te veel verspild zonder voldoende rekening te houden met de impact op het klimaat. Er zullen daarom verbeterslagen doorgevoerd moeten worden in de circulariteit van de economie en de efficiëntie en duurzaamheid van het productieproces.

Dialogen

We gaan samen met andere beleggers in gesprek met bedrijven over klimaatverandering en de energietransitie.

 • We gaan proactief het gesprek aan met bedrijven om duurzaam gedrag op klimaat te verbeteren en om bedrijven te stimuleren tot lange termijn waardecreatie. Omdat de beleggingen lange tijd in bezit zijn, beseft SPH enerzijds dat het noodzakelijk is om klimaatgevoelige deelnemingen te vermijden met het oog op de langetermijnrobuustheid van de beleggingsportefeuille. Anderzijds vindt SPH het belangrijk om bedrijven die in staat zijn om zich aan te passen aan klimaatverandering en een positieve bijdrage te leveren aan de klimaat transitie, te ondersteunen.
 • Op het thema Klimaat sluit SPH zich aan bij initiatieven van andere aandeelhouders, NGO’s of engagementproviders. Concreet betekent dit dat SPH de initiatieven monitort rond dit thema en de onderliggende deelthema’s en onderzoekt of aansluiting daarbij wenselijk en mogelijk is.

Stemmen

Als langetermijnbelegger oefent SPH ook invloed uit op de bedrijven waarin we beleggen door onze stem uit te brengen op aandeelhoudersvergaderingen. o We ondersteunen klimaatresoluties: samen met andere (grote) beleggers sporen we bedrijven aan om de energietransitie te versnellen.

Voorbeeld: In 2020 steunde SPH een aandeelhoudersresolutie om Total SA te bewegen tot het ontwikkelen van een klimaatstrategie in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Van de aandeelhouders stemde 17% voor de resolutie. Lees meer in ons MVB-halfjaarverslag.

Chat