Uitdagingen MVB

Huisartsen vinden het belangrijk dat hun pensioengeld op een maatschappelijk verantwoorde manier belegd wordt. Daarom heeft SPH een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB-beleid) waarin we beschrijven welke beleggingen we wel en juist niet willen hebben en hoe we bedrijven stimuleren om zich duurzaam te gedragen. Het ontwikkelen en implementeren van MVB-beleid is een ingewikkeld proces waarin het bestuur veel aspecten meeweegt.

Een goed pensioen

De belangrijkste taak van SPH is zorgen voor een goed pensioen voor alle deelnemers. Een goed pensioen betekent allereerst een pensioen dat financieel gezien goed is. Daarnaast willen we dat we het geld zó beleggen dat het bijdraagt aan een duurzame wereld. Het is belangrijk om voortdurend aandacht te houden voor beide doelstellingen. Uit onderzoek blijkt dat maatschappelijk verantwoord beleggen niet ten koste hoeft te gaan van het rendement. Ook brengt maatschappelijk verantwoord beleggen niet meer risico met zich mee. Sommige studies wijzen zelfs op een positief verband tussen MVB en het rendement. Toch is het belangrijk om de balans tussen beide doelstellingen goed te monitoren. Het bestuur houdt deze dan ook nauwlettend in de gaten.

Beleid in ontwikkeling

Het MVB-beleid en de uitvoering ervan zijn niet in beton gegoten, maar continu in ontwikkeling. De wereld om ons heen verandert immers voortdurend, net zoals de wensen van de huisartsen op dit vlak en de actuele ontwikkelingen op het gebied van MVB. Gedrag van bedrijven dat we nu acceptabel vinden, vinden we in de toekomst misschien niet meer acceptabel. Dit vraagt om een doorlopende monitoring en herijking van ons MVB-beleid en de uitvoering.

Inzet van instrumenten

We hebben verschillende instrumenten tot onze beschikking om invulling te geven aan ons MVB-beleid. Per beleggingscategorie (zoals aandelen, obligaties, vastgoed, etc.) bekijken we welke instrumenten geschikt zijn en of we deze willen inzetten. 

ESG-scores

Om vast te stellen of bedrijven voldoen aan onze best-in-class criteria maken we gebruik van ESG-scores. Dat is een score die weergeeft hoe goed bedrijven scoren op de onderdelen Environment (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur). Deze scores bepalen we niet zelf. We maken gebruik van data van gespecialiseerde dataleveranciers. De kwaliteit van de ESG-scores is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Ze geven een steeds beter beeld van de prestaties van een bedrijf op de ESG-aspecten. Toch zijn ook deze scores niet perfect. Ze geven een vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid. Hierdoor kan het voorkomen dat we incidenteel een ongewenste belegging in ons bezit hebben. Zodra we ontdekken of signalen krijgen dat een bedrijf, ondanks een passende ESG-score, gedrag vertoont dat niet aansluit bij ons beleid, gaan we in gesprek met het betreffende bedrijf. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kunnen we besluiten om het bedrijf uit te sluiten.

Fossiele brandstoffen

Een categorie bedrijven die we hier kort willen uitlichten, zijn de bedrijven die zich bezig houden met de winning of distributie van fossiele brandstoffen. SPH heeft er expliciet voor gekozen om niet te investeren in bedrijven die een groot deel van de omzet halen uit kolenmijnbouw en teerzandolie, omdat deze bedrijven te veel CO2 uitstoten. Wij hebben besloten om voorlopig nog wel te investeren in bedrijven die zich bezig houden met andere fossiele brandstoffen. Onze huidige inschatting is dat een aantal grote bedrijven in deze sector een belangrijke rol kan spelen bij de transitie naar duurzame energie. Door het aangaan van de dialoog met deze bedrijven en door het uitbrengen van onze stem op aandeelhoudersvergaderingen, willen we deze bedrijven stimuleren om duurzame keuzes te maken. Wij geloven dat dit een positievere bijdrage levert dan het verkopen van deze beleggingen. Onze dialoog met deze bedrijven is niet vrijblijvend. Als we te weinig vooruitgang zien op de punten die wij belangrijk vinden, kunnen we het betreffende bedrijf uitsluiten.

Goed om te weten: ook op deze bedrijven passen we het best-in-class beleid toe. Als de ESG-score van een bedrijf niet hoog genoeg is, zullen we niet in een bedrijf beleggen.

Chat