Klachten en geschillen

Neem als u een klacht heeft zo snel mogelijk contact met ons op. Wij doen ons uiterste best om samen met u tot een goede oplossing te komen.

Wij maken onderscheid tussen twee soorten klachten. Op deze pagina kunt u lezen welke twee soorten klachten dat zijn. En hoe u uw ongenoegen kenbaar maakt en wat u vervolgens kunt verwachten.

Heeft u een klacht over de uitvoering van de pensioenregeling?

Onze definitie van een dergelijke klacht is:
‘Iedere uiting van ontevredenheid over behandeling, bejegening, de dienstverlening dan wel over uitvoeringshandelingen van het pensioenfonds die door een belanghebbende als onjuist, onvolledig of nalatig wordt ervaren’

Het gaat dus over een klacht die u heeft over uitvoering van ons pensioenreglement.

Procedure klacht over de uitvoering van de pensioenregeling

Een klacht kunt u per mail, per brief of telefonisch bij ons indienen

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat u uw klacht zo duidelijk mogelijk beschrijft. Eventueel kunt u ook bijlagen toevoegen. Bijvoorbeeld als u in uw klacht verwijst naar een brief. En heeft u zelf een voorstel voor de oplossing van uw klacht? Dan willen we dat ook graag van u weten.

Klacht melden

of stuur uw brief naar:

Postbus 90170
5000 LM
Tilburg

U kunt ook bellen met ons op telefoonnummer 088 462 9462

U ontvangt een ontvangstbevestiging en toelichting op de procedure

Als wij uw klacht ontvangen hebben, ontvangt u binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. Met daarbij ook informatie over de termijn waarbinnen we verwachten uw klacht af te handelen. En bij wie u terecht kunt met vragen.

Het kan zijn dat we het samen niet eens worden over de oplossing. Of dat wij van mening zijn dat uw klacht niet past binnen onze definitie van een klacht waarvoor deze klachtenprocedure geldt. Dan is er de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het bestuur van SPH.

Als u zich niet kunt vinden in de uitkomst van deze klachtenprocedure, kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Pensioenfondsen of de rechter. En u heeft altijd het recht om uw klachtendossier in te zien.


De volledige procedure leest u in onze klachtenregeling (pdf).

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent met de oplossing van uw klacht?

Hebben we binnen 12 weken geen oplossing geboden voor uw klacht of bent u het niet eens met de uitkomst? Dan is er sprake van een geschil. Hiervoor kunt u om bemiddeling of om een uitspraak vragen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Kijk op  geschilleninstantiepensioenfondsen.nl  voor meer informatie en de contactgegevens van de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Ook leest u daar welke soort geschillen de Geschilleninstantie Pensioenfondsen in behandeling neemt.

Bent u het niet eens met de toepassing van de pensioenregeling?

Onze definitie van een dergelijke klacht is:
‘Een welomlijnd en voor beslissing vatbaar verschil van inzicht tussen het pensioenfonds en een belanghebbende over de wijze waarop het pensioenreglement is of zal worden toegepast.’

Het gaat dus om een verschil van inzicht over de toepassing of interpretatie van de pensioenregeling.

Procedure klacht over de toepassing van de pensioenregeling

Een klacht over de toepassing van de pensioenregeling kunt u per brief of e-mail voorleggen aan de Klachtencommissie Toepassing Pensioenregeling

De Klachtencommissie Toepassing Pensioenregeling geeft een onafhankelijk advies over een klacht over de toepassing of interpretatie van de pensioenregeling. Dit is advies niet bindend, maar wel een zwaarwegend advies aan het bestuur van SPH. Om tot een weloverwogen advies te komen, is het belangrijk dat u in de brief of e-mail duidelijk aangeeft waar (welk artikel of besluit) u het niet mee eens bent en waarom. En ook waarom u van mening bent dat uw rechten tegenover SPH zijn of worden verslechterd.

Doorlooptijd

De doorlooptijd voor het behandelen van een geschil is in principe maximaal 6 maanden. De werkelijke duur hangt onder andere af van de complexiteit van het onderwerp, hoe snel noodzakelijke stukken worden aangeleverd, of partijen - en eventueel getuigen - gehoord moeten worden, of de commissie deskundigen inschakelt voor advies, enzovoort.

De volledige procedure leest u in de Regeling klachten toepassing pensioenregeling (pdf).

Na het doorlopen van de deze procedure heeft u het recht om u te wenden tot de Geschilleninstantie Pensioenfondsen of de bevoegde rechter. U kunt vanaf 12 weken nadat u de klacht heeft ingediend uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. U kunt ook eerst wachten op het advies van de Commissie en het besluit van het bestuur naar aanleiding van het advies. Daarna is het ook nog mogelijk uw klacht voor te leggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Kijk op geschilleninstantiepensioenfondsen.nl voor meer informatie en de contactgegevens van de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Ook leest u daar welke soort geschillen de Geschilleninstantie Pensioenfondsen in behandeling neemt.

U kunt na het afronden van de procedure een beroep doen op de bevoegde rechten. U kunt ook rechtstreeks een beroep doen op de bevoegde rechter, zonder eerst de procedure te doorlopen.

Over de Klachtencommissie Toepassing Pensioenregeling

De Klachtencommissie Toepassing Pensioenregeling bestaat uit een jurist, een actuaris en een huisarts. De jurist en de actuaris zijn niet verbonden aan SPH. De huisarts is een (gepensioneerde) deelnemer, maar geen lid van het bestuur of ander orgaan binnen SPH. Wel worden de leden benoemd door het bestuur van SPH.

De leden van de geschillencommissie zijn:
  • A.G. Doornink, jurist (voorzitter)
  • E. Bosman, actuaris
  • H. Groenwold, gepensioneerd huisarts
Chat