Visie SPH op klimaat

Klimaat en klimaatverandering zijn zeer belangrijk onderwerpen voor SPH en haar deelnemers. De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar en zullen in de toekomst toenemen. Het tegengaan van klimaatverandering zien wij als een voorwaarde voor een leefbare wereld. Bovendien wil SPH gezien haar kerntaak ‘zorg voor later’ en als langetermijnbelegger al haar deelnemers nu en later een goed pensioen bieden.

Er bestaat direct verband tussen het klimaat en ons andere prioriteitsthema, gezondheid. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van schoon drinkwater en biodiversiteit. Naast impact op onze leefomgeving heeft klimaatverandering ook impact op de financiële risico’s die samenhangen met onze beleggingen. Deze willen we zo veel mogelijk beheersen.
Icoon klimaat

Daarom willen wij ons inzetten voor de klimaattransitie en streven we ernaar om het Parijsakkoord te volgen. Dat houdt in dat we de CO2-uitstoot van onze portefeuille in 2030 gehalveerd hebben ten opzichte van 2015, en dat we in 2050 een per saldo CO2-neutrale beleggingsportefeuille hebben.

SPH streeft naar een beleggingsportefeuille die per saldo CO2-neutraal is in 2050. Daarvoor werkt SPH toe naar de klimaatdoelstellingen van het Parijsakkoord, met als tussentijds doel 50% CO2-reductie in de beleggingsportefeuille in 2030 ten opzichte van 2015. SPH wil hiermee een positieve bijdrage leveren aan een verantwoorde en geleidelijke transitie naar een klimaatneutrale economie in 2050. Waarom geleidelijk? Onze maatschappij is nu nog te veel afhankelijk van fossiele brandstoffen om een abrupte en volledige overgang naar hernieuwbare brandstoffen mogelijk te maken. De wereldwijde vraag naar brandstoffen blijft stijgen. Er is nog niet voldoende hernieuwbare/duurzame energie beschikbaar om aan die vraag te voldoen.

Wat is het Parijsakkoord?
Het Parijsakkoord is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen. Overheden van 195 landen zijn in het akkoord met elkaar overeengekomen dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden moet blijven. Het streven is om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad.

In het akkoord staat onder meer dat landen zich extra inzetten om de negatieve gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Zo zal het gebruik van fossiele brandstoffen moeten worden afgebouwd, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot. Dit wordt ook wel de energietransitie genoemd. De energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig duurzame of hernieuwbare energie, zoals zon-, wind-, aardewarmte- en waterkrachtenergie.Niet alleen overheden moeten maatregelen treffen om grote klimaatverandering te voorkomen. Ook bedrijven én hun investeerders hebben een grote rol in het behalen van deze klimaatdoelstellingen.

Onze visie

SPH wil in 2050 een klimaatneutrale beleggingsportefeuille hebben. SPH wil een positieve bijdrage leveren aan een verantwoorde en geleidelijke transitie naar een klimaatneutrale economie. Op dit moment haalt de mens wereldwijd nog grotendeels alle energie uit fossiele brandstoffen. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij en dat is slecht voor het klimaat. Bovendien raken de fossiele brandstoffen ooit op. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moet de wereld daarom omschakelen naar duurzame of hernieuwbare energie. Dat wordt ook wel de energietransitie genoemd. Aangezien de wereldwijde energieconsumptie toeneemt, is het belangrijk dat deze transitie snel plaatsvindt. Daarbij vindt SPH dat naar alle vervuilende sectoren over de wereld gekeken moet worden.

SPH wil de broeikasgasreductiedoelen van de Europese Unie naar aanleiding van het zogenoemde Parijsakkoord volgen. Dat betekent een transitie naar een beleggingsportefeuille die per saldo CO2 neutraal is in 2050.

Wat zijn de risico’s van klimaatverandering?

Naast impact op onze leefomgeving heeft klimaatverandering ook impact op de financiële risico’s die samenhangen met onze beleggingen. Ook deze willen we zo veel mogelijk beheersen.

Vanuit risicoperspectief is het belangrijk om bij te dragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen.

 • Klimaatverandering is complex: anticiperen op de klimaatverandering van morgen, risico’s zijn er en worden prominenter als er niets gebeurt.
 • Klimaatverandering is een systeemrisico: de effecten van klimaatverandering raken mens, dier en natuur wereldwijd.
 • Bedrijven en sectoren die zich niet aanpassen aan de energietransitie, of aan structurele veranderingen veroorzaakt door klimaatverandering, zullen in de toekomst allerlei problemen ondervinden en in waarde dalen. De gevolgen van klimaatverandering hebben naar verwachting grote negatieve impact op allerlei sectoren. De gevolgen kunnen per geografisch gebied en ook per sector verschillend zijn. Denk bijvoorbeeld aan overstromingen in het ene gebied en extreme droogte ergens anders. Dat heeft dan weer impact op oogsten en daarmee op voedselschaarste en -prijzen.

We onderscheiden 2 soorten klimaatgerelateerde en milieurisico’s: risico’s gerelateerd aan de transitie naar een koolstofarme economie en risico’s gerelateerd aan de fysieke impact van klimaatverandering.

Transitierisico’s
Het aanpassen aan een koolstofarme en milieutechnisch duurzame economie kan direct of indirect effect hebben op het rendement van de beleggingen. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe regelgeving, technische vooruitgang, veranderingen in marktsentiment, veranderingen in klantvoorkeur of veranderingen in maatschappelijke normen en waarden.

Fysieke risico’s
Verandering in klimaat zoals de frequentie en intensiteit van extreem weer, evenals de geleidelijke verandering in gemiddelde temperatuur en milieuvervuiling in lucht, water en land kunnen, samen met de veranderende biodiversiteit en ontbossing, gevolgen hebben voor het rendement van de belegging. Fysieke risico’s kunnen nog verder onderverdeeld worden in acute en chronische risico’s, die ieder een andere soort effect kunnen hebben op het rendement van de beleggingen. Acute risico’s ontstaan bij extreme gebeurtenissen als overstromingen, droogte en stormen. Chronische risico’s komen voort uit geleidelijke veranderingen zoals temperatuurstijging, zeeniveau stijging en verlies van biodiversiteit.

SPH monitort de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuilles en vastrentende waarden portefeuilles.

Wat doet SPH?

Omdat de beleggingen lange tijd in bezit zijn beseft SPH enerzijds dat het noodzakelijk is om klimaatgevoelige deelnemingen te vermijden met het oog op de langetermijnrobuustheid van de beleggingsportefeuille. Anderzijds vindt SPH het belangrijk om bedrijven die in staat zijn om zich aan te passen aan klimaatverandering en een positieve bijdrage te leveren aan de klimaat transitie, te ondersteunen. Een deel van de bedrijven die nu nog vervuilers zijn zullen juist essentieel zijn in de transitie naar een klimaat neutrale wereld.

 • We zetten in op het volgen van de Parijsakkoord-doelstellingen, waarbij we momenteel de volgende acties ondernemen. We selecteren alleen bedrijven met een relatief lage CO2-voetafdruk. We monitoren de CO2-voetafdruk van de bedrijven in onze portefeuille nauwgezet, en hebben de afgelopen jaren al een behoorlijke vermindering gerealiseerd.
 • We starten en intensiveren de dialoog met belangrijke spelers in de klimaattransitie - zoals energiebedrijven, transportbedrijven en autofabrikanten (zie hierover ook ons MVB-halfjaarverslag). 
 • We scherpen ons uitsluitingenbeleid aan - bijvoorbeeld op de onderwerpen kolenmijnbouw en teerzandwinning , schalieolie en -gas, arctische olie en gas.

De komende jaren zullen aanvullende acties nodig zijn om de doelstellingen van het Parijsakkoord te realiseren. Hiervoor maken we een implementatieplan met concrete stappen en mijlpalen. Op deze manier wil SPH bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en het neutraliseren van de negatieve impact van haar beleggingen op het milieu en de maatschappij.

Hoe doet SPH dat?

SPH brengt met het thema klimaat focus aan in de activiteiten die zij onderneemt. Op dit thema zet SPH de MVB-instrumenten uitsluitingen, positieve selectie en dialoog en stemmen in.

Uitsluitingen

 • SPH sluit steen- en bruinkool uit vanaf een omzetgrens van 5%.
 • SPH sluit teerzandolie, schalieolie en Arctisch olie uit vanaf een omzetgrens van 5%.
 • SPH sluit schaliegas en Arctisch gas uit vanaf een omzetgrens van 5%.
 • SPH sluit ondernemingen uit met een omzet die voor meer dan 5% afkomstig is uit de opwekking van elektriciteit door middel van kolen.
 • In onze uitsluitingenlijst staat welke bedrijven SPH uitsluit. Er staan nu (1 juni 2021) 27 bedrijven op die we uitsluiten wegens betrokkenheid bij teerzandwinning of kolenmijnbouw. De lijst wordt ieder half jaar geüpdatet.

Positieve selectie

We beleggen alleen in bedrijven die laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden. Dat houdt in dat we alleen beleggen in bedrijven met een relatief goede ESG-score. ESG staat voor Environment (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (ondernemingsbestuur). Deze scores worden vastgesteld door onafhankelijke dataleveranciers. Zij stellen op basis van veel data een ESG-score vast voor bedrijven. Op basis van die scores selecteren wij bedrijven waarin we willen beleggen. Door deze positieve selectie zitten er bedrijven in onze beleggingsportefeuille die zich in algemene zin inspannen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Daarnaast vindt SPH het belangrijk om bedrijven die in staat zijn om zich aan te passen aan klimaatverandering en een positieve bijdrage te leveren aan de klimaat transitie, te ondersteunen.

Hierbij kijkt SPH naar de volgende deelthema’s.

 • ‘Toegang tot duurzame energie bevorderen en bijdragen aan beperken van klimaatverandering’. Op dit moment zorgt energie voor meer dan de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot. Het gebruik van duurzame energiebronnen, samen met het verminderen van de conventionele energiebronnen, is daarmee één van de belangrijke onderwerpen voor het beperken van de klimaatverandering. SPH wil de broeikasgasreductiedoelen van de Europese Unie naar aanleiding van het Parijs-akkoord volgen.
 • ‘Bijdragen aan biodiversiteit’. Een juiste balans in de biodiversiteit is essentieel voor het ecosysteem en daarmee uiteindelijk ook van invloed op de stabiliteit van het klimaat; bomen zijn bijvoorbeeld van groot belang voor de opname van CO2. Dit deelonderwerp is ook verbonden met het thema gezondheid doordat de farmaceutische industrie sterk afhankelijk is van biodiversiteit. De helft van voorgeschreven medicijnen is gebaseerd op moleculen die van nature in planten voorkomen. Het behoud van ecosystemen en biodiversiteit is van belang voor de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen.
 • ‘Verduurzamen infrastructuur’. Door de toenemende wereldbevolking zal het belang van een duurzame logistieke infrastructuur de komende jaren fors toenemen. Technologische ontwikkelingen op dit onderwerp kunnen zorgen voor betere energie-efficiëntie, verhoogde productiviteit en uiteindelijk duurzame economische groei.
 • ’Meer recyclen en betere afvalverwerking’. De wereldwijde consumptie kan niet op de huidige manier worden doorgezet. Er wordt momenteel te veel verspild zonder voldoende rekening te houden met de impact op het klimaat. Er zullen daarom verbeterslagen doorgevoerd moeten worden in de circulariteit van de economie en de efficiëntie en duurzaamheid van het productieproces.

Dialogen

We gaan samen met andere beleggers in gesprek met bedrijven over klimaatverandering en de energietransitie.

 • We gaan proactief het gesprek aan met bedrijven om duurzaam gedrag op klimaat te verbeteren en om bedrijven te stimuleren tot lange termijn waardecreatie. Omdat de beleggingen lange tijd in bezit zijn, beseft SPH enerzijds dat het noodzakelijk is om klimaatgevoelige deelnemingen te vermijden met het oog op de langetermijnrobuustheid van de beleggingsportefeuille. Anderzijds vindt SPH het belangrijk om bedrijven die in staat zijn om zich aan te passen aan klimaatverandering en een positieve bijdrage te leveren aan de klimaat transitie, te ondersteunen.
 • Op het thema Klimaat sluit SPH zich aan bij initiatieven van andere aandeelhouders, NGO’s of engagementproviders. Concreet betekent dit dat SPH de initiatieven monitort rond dit thema en de onderliggende deelthema’s en onderzoekt of aansluiting daarbij wenselijk en mogelijk is.

Stemmen

Als langetermijnbelegger oefent SPH ook invloed uit op de bedrijven waarin we beleggen door onze stem uit te brengen op aandeelhoudersvergaderingen. o We ondersteunen klimaatresoluties: samen met andere (grote) beleggers sporen we bedrijven aan om de energietransitie te versnellen.

Voorbeeld: In 2020 steunde SPH een aandeelhoudersresolutie om Total SA te bewegen tot het ontwikkelen van een klimaatstrategie in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Van de aandeelhouders stemde 17% voor de resolutie. Lees meer in ons MVB-halfjaarverslag.

Chat