Vermogensbeheer

Het vermogensbeheer is gericht op ons streven om u een welvaartsvast pensioen te geven. Met welvaartsvast bedoelen wij dat de pensioenen stijgen als de inkomens (en prijzen) stijgen.

Daarvoor beleggen wij, omdat hiermee het meeste rendement te behalen is. Rendement is van groot belang voor uw pensioen. Van elke euro die u straks aan pensioen ontvangt, komt namelijk slechts 25 cent uit de premie die u betaalt. De overige 75 cent komt uit rendement.

Om voldoende rendement te behalen, nemen wij bewust beleggingsrisico’s, waarbij we het verwachte rendement altijd zorgvuldig afwegen tegen de mogelijke financiële risico’s.

Verdeling van het vermogen

De verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën (zoals aandelen, obligaties en vastgoed) is de belangrijkste beslissing in het beleggingsproces.

Argumentatie

De strategische asset allocatie is bepalend voor het rendement

Consequentie

 • De strategische sturing is leidend tenzij er bijzondere omstandigheden zijn
 • Een breed mandaat met de mogelijkheid om te switchen tussen beleggingscategorieën past hier minder goed bij
 • SPH gelooft niet dat er consequent extra rendement is te behalen, door actief in te spelen op onder- of overwaarderingen
 • Extreme uitslagen van waarderingsmaatstaven worden wel gebruikt als indicator bij het risicomanagement.

Vermogensbeheer aandachtspunten

Passief management

Passief management is uitgangspunt, actief management pas na overtuigende argumentatie.

Argumentatie

 • Strategische asset allocatie is bepalend voor het rendement op lange termijn, niet het rendement op actief beheer
 • Financiële markten zijn niet volledig efficiënt maar het is moeilijk om van deze inefficiënties te profiteren
 • Actief management vergt vaardigheden van alle betrokken partijen. Het is de vraag of die vaardigheden structureel aanwezig zijn en tegen een redelijke vergoeding te verkrijgen zijn.
Consequentie
Kijk bij de invulling van de beleggingsportefeuille in eerste instantie naar passieve mandaten.

 

Kosten

Kosten zijn een belangrijke overweging bij de keuze voor een bepaalde belegging.

Argumentatie

 • Kosten zijn zeker, maar de meeropbrengst die hier tegenover zou moeten staan is dat niet
 • Er lijkt geen positief verband te bestaan tussen kosten en rendement, integendeel, het verband lijkt eerder negatief te zijn
 • Kosten moeten goed uitgelegd kunnen worden aan de deelnemers

Consequentie

 • Kijk in eerste instantie naar een goedkope en eenvoudige oplossing en daarna pas naar de alternatieven
 • Zijn de kosten niet transparant, dan zal SPH de beleggingen niet overwegen
Beleggingsrisico's

Het nemen van beleggingsrisico’s wordt beloond, maar slechts een klein aantal risicopremies is de moeite waard.

Argumentatie

 • Risicopremies die op de lange termijn worden beloond zijn de aandelenrisicopremie, de kredietrisicopremie, de inflatierisicopremie, de illiquiditeitsrisicopremie en de risicopremie van sommige valuta’s van opkomende markten.
 • Risicopremies die op lange termijn niet worden beloond zijn het renterisico en het valutarisico van de overige valuta’s
 • Belangrijke reservevaluta’s worden vanwege hun traditionele functie van veilige haven niet volledig afgedekt.

Consequentie

 • SPH brengt in kaart welke beleggingsrisico’s SPH bereid én in staat is te nemen
 • SPH houdt rekening met diverse mogelijke ontwikkelingen van de rente en gebruikt scenario’s die de impact hiervan inzichtelijk te maken.
  Risicospreiding

  Het spreiden over verschillende beleggingscategorieën, verbetert de verhouding tussen het risico en het rendement.

  Argumentatie

  • Een goed gespreide beleggingsportefeuille helpt bij het realiseren van de pensioenambitie van SPH
  • Maar… correlaties zijn niet stabiel in de tijd, zeker niet in een crisis.

  Consequentie

  • Zorg voor een breed gespreide portefeuille die die robuust is voor verschillende economische scenario’s
  • Zorg voor spreiding naar risicobronnen
  • Houd rekening met correlaties die niet stabiel zijn in de tijd
  • Diversificatie moet zinvol, beheersbaar en kostenefficiënt blijven. Iedere beleggingscategorie dient dan ook een betekenisvolle invloed op de balans te hebben
  Eenvoud

  Eenvoud is het uitgangspunt, kies alleen voor complexiteit na overtuigende argumentatie.

  Argumentatie

  • Beleggingen en governance moeten goed op elkaar aansluiten; de complexiteit moet passen bij het fonds
  • Het bestuur wil op hoofdlijnen de doelstelling, rendementsdrijfveren en dominante risico’s van iedere beleggingscategorie kunnen doorgronden.

  Consequentie

  • Eenvoudige oplossingen om een beleggingsdoel te bereiken genieten de voorkeur
  • SPH kiest alleen voor complexe oplossingen na overtuigende argumentatie en die passen bij het fonds
  Maatschappelijk verantwoord beleggen

  SPH ziet maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) als een logisch onderdeel van haar kerntaak: zorg voor later.

  Argumentatie

  • Maatschappelijk verantwoord beleggen draagt bij aan de realisatie van de pensioenambitie van SPH
  • Maatschappelijk verantwoord beleggen is geen doel op zich maar een randvoorwaarde
  • Het fonds kan met gerichte beleggingen een positieve economische impact voor deelnemers realiseren, binnen de kaders van haar kerntaak
  • Niet maatschappelijk verantwoorde beleggingen zijn een financieel én een niet-financieel risico voor het fonds.

  Consequentie

  • De rol van maatschappelijk verantwoord beleggen is zowel terug te zien in de beleggingskeuzes als ook de interactie met bedrijven waarin wordt belegd
  • SPH integreert maatschappelijk verantwoord beleggen in het beleggingsproces
  • SPH beoordeelt of de bestaande beleggingen voldoen aan de standaarden van maatschappelijk verantwoord beleggen zoals onder andere vastgelegd in de UNPRI.

  We toetsen onze beleggingskeuzes steeds aan deze uitgangspunten. Zo ontwikkelt SPH een consistent en herkenbaar beleggingsbeleid.

  Het beheer van de beleggingen heeft SPH uitbesteed en ondergebracht bij vermogensbeheerders. Achmea Investment Management (AIM) ondersteunt SPH bij de selectie en monitoring van vermogensbeheerders en rapporteert hierover aan het bestuur en de beleggingscommissie. Jaarlijks stelt SPH een beleggingsbeleid vast waarin we een beleggingsportefeuille samenstellen die zo goed mogelijk aansluit bij onze ambitie. Door het jaar heen volgt SPH de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille en de uitvoerder intensief, en stuurt indien nodig bij. Hierbij kijken we of de beleggingen naar verwachting presteren, maar vooral naar hoe deze bijdragen aan de realisatie van de pensioenverplichtingen op de korte en lange termijn.

  Risicobeleid

  Om de pensioenambitie te realiseren, neemt het fonds bewust beleggingsrisico’s. Het risicobeleid is erop gericht om op een afgewogen, transparante en beheersbare manier de benodigde risico’s te nemen. Het fonds vermijdt of beheerst de risico’s die niet bijdragen aan de realisatie van de doelen. Het fonds heeft een risicomanager in dienst die naast financiële ook niet-financiële risico’s in ogenschouw neemt. De opzet en werking van het risicobeleid worden door meerdere commissies getoetst.

  Chat