Stoppen als huisarts

U stopt met opbouwen van pensioen als u met pensioen gaat. Of als u onverhoopt vroegtijdig overlijdt. Maar er zijn nog andere situaties waardoor u geen pensioen meer bij ons opbouwt. Situaties waardoor uw deelname aan de pensioenregeling van SPH stopt. Vanaf het moment dat zo’n situatie zich voordoet, wordt u een gewezen deelnemer en betaalt u geen premie meer.

In welke situaties stopt u met het opbouwen van pensioen bij SPH?

In de volgende situaties stopt uw deelname aan de pensioenregeling en wordt u gewezen deelnemer:

 • u stopt met werken als huisarts, maar u gaat nog niet met pensioen. Bijvoorbeeld omdat u een ander beroep kiest of een ander inkomen geniet.
 • u wordt huisarts in het buitenland.
 • u wordt huisarts in loondienst en via uw werkgever bent u verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling van PFZW of ABP.
 • u bent gestopt met werken als huisarts, bent minimaal vier jaar arbeidsongeschikt en u krijgt geen uitkering (meer) van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of een uitkering op grond van de WIA.
 • u wordt werkloos. 
 • U bent huisarts in dienstverband (hidha) en gaat met onbetaald verlof. Als u tijdens het verlof overlijdt, kan uw partner nog wel aanspraak maken op een partnerpensioen alsof u nog deelnemer was. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
  • u was minder dan 18 maanden met onbetaald verlof, en
  • u had de intentie om daarna weer te gaan werken als huisarts, op dezelfde manier en op dezelfde plaats als voor dit verlof, en
  • u ontving geen ouderdoms- of partnerpensioen van een ander pensioenfonds, pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling.

Stopt u gedeeltelijk als gevolg van een situatie die we hier noemen? En werkt u nog gedeeltelijk als huisarts waardoor u verplicht blijft deelnemen aan de pensioenregeling? Dan bouwt u voor dat deel nog pensioen op.

Wanneer stopt u toch niet met het opbouwen van pensioen bij SPH?

U blijft nog deelnemen aan de pensioenregeling in de volgende situaties:

 • u bent gestopt met werken als huisarts, omdat u arbeidsongeschikt bent. Maar wij hebben uw premie overgenomen en betalen die.
 • u koos ervoor om uw deelname vrijwillig voort te zetten in plaats van gewezen deelnemer te worden. U kunt dan nog drie jaar blijven deelnemen.

U kunt hier niet voor kiezen als u gaat deelnemen aan een andere pensioenregeling.

Hoe meldt u een situatie waardoor u stopt bij SPH?

U moet het ons melden als u stopt met werken als huisarts. Gebruik hiervoor onderstaande formulieren:

Als u uw praktijk heeft overgedragen vragen wij u een kopie van het overdrachtscontract mee te sturen.

Wat verandert er als u niet meer meedoet met de pensioenregeling van SPH?

Vanaf het moment dat u geen deelnemer meer bent, hoeft u geen premie meer te betalen. De pensioenen die u heeft opgebouwd, blijven van u. U krijgt bij het beëindigen van uw deelname:

• een premievrije aanspraak op uw ouderdomspensioen.
• een premievrije aanspraak op uw partnerpensioen.
• een premievrije aanspraak op uw wezenpensioen.

En een jaarlijkse verhoging van de hierboven genoemde pensioenen. Als de deelnemers aan de pensioenregeling die ook krijgen.

Met ‘aanspraak op pensioen’ bedoelen wij dat u of uw partner en kinderen aanspraak kunnen maken op pensioen. Zodra u of zij daar volgens het pensioenreglement recht op hebben.

Vanaf het moment dat u geen deelnemer meer bent, vervallen er ook een aantal aanspraken. U of uw partner en kinderen kunnen geen aanspraak meer maken op:

• tijdelijk aanvullend partnerpensioen.
• extra aanvullend wezenpensioen.
• premieovername bij arbeidsongeschiktheid.
• arbeidsongeschiktheidspensioen.

Gaat u deelnemen in een andere pensioenregeling?
Dan kunt u ervoor kiezen om de waarde van uw opgebouwde pensioenen over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling. Na overdracht van de waarde vervallen alle aanspraken bij SPH. Er zijn bij ons dan geen pensioenen meer van u, uw partner of uw kinderen.

Vaak vindt men het niet prettig om bij meerdere pensioenuitvoerders (verzekeraars en/of pensioenfondsen)  een stukje pensioen te hebben. Daarom is het mogelijk om eerder opgebouwd pensioen over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling. Als gewezen deelnemer kunt u uw pensioen bij SPH overdragen naar uw nieuwe pensioenregeling.

Wilt u de waarde van uw pensioen bij SPH overdragen naar een ander pensioenfonds? Dan hebben zij hiervoor het juiste formulier.

Let op: waardeoverdracht is niet altijd voordelig

Pensioen dat u opbouwt heeft een waarde. Die waarde is een bedrag in geld. Wat een pensioenfonds u voor dat geld aan pensioen kan geven verschilt per pensioenfonds. Het is dus niet per definitie interessant om uw pensioen over te dragen.

Waardeoverdracht van uw pensioen bij SPH naar een ander pensioenfonds is meestal onvoordelig. Bij een uitgaande waardeoverdracht dragen wij de wettelijke overdrachtswaarde over aan uw nieuwe pensioenfonds. Dat is het bedrag dat wij volgens wet- en regelgeving over mogen dragen.

Een aanzienlijk deel van de premie die u heeft betaald, hebben wij gereserveerd in een gezamenlijke buffer. Vanuit deze buffer proberen wij ieder jaar uw pensioen te verhogen. Het geld in de buffer dat voor u zou zijn, mogen we niet overdragen. Dit bedrag is bepalend voor een groot deel van uw toekomstig pensioen bij SPH. Bij waardeoverdracht raakt u dit kwijt.

Meer informatie over de buffer.

Als u erover nadenkt om de waarde van uw pensioenen over te dragen, adviseren wij u vooraf contact met ons op te nemen. Onze financieel planners helpen u graag.