Hoe wordt uw pensioenpremie berekend?

Voor het opbouwen van uw pensioen betaalt u pensioenpremie. De hoogte van uw premie berekenen wij op basis van uw inkomensgegevens. Hoe we dat doen, hangt af van hoe u als huisarts werkt. Enerzijds als vrijgevestigd of waarnemend huisarts. Anderzijds als huisarts in loondienst of als DGA.

Met uw winst uit onderneming berekenen wij de pensioenpremie die u betaalt. Voor vrijgevestigde en waarnemende huisartsen gaan wij voor het inkomen uit van de winst uit onderneming. Vaak is uw winst uit onderneming over het afgelopen jaar - en het jaar daarvoor - door de Belastingdienst nog niet definitief vastgesteld. Om er zeker van te zijn dat wij de pensioenpremie vaststellen op basis van definitieve inkomensgegevens, vragen wij om uw winst uit onderneming van drie jaar terug.

Bij uw winst uit onderneming tellen wij uw pensioenpremie van drie jaar geleden op. Het bedrag dat hieruit komt is belangrijk. Dit gebruiken wij om uw pensioenpremie mee te berekenen. Daarnaast kijken we naar hoeveel uur u 3 jaar geleden heeft gewerkt.

Voor het vaststellen van uw premie rekenen wij met een maximaal bedrag van winst uit onderneming plus pensioenpremie. Bij dit maximale bedrag hoort een maximale premie. De maximale bedragen voor 2021 zijn € 141.724 winst uit onderneming plus pensioenpremie. En € 23.012 als maximale premie. Daar komt de premie voor tijdelijk aanvullend partnerpensioen (€ 309,60) en extra aanvullend wezenpensioen (€ 139,68) nog bij.

Of u de maximale premie betaalt, hangt af van:

  • het werkelijke bedrag van uw winst uit onderneming plus de pensioenpremie.
  • of u fulltime of parttime werkt.

Werkt u fulltime?
U werkt fulltime als u 1750 uur of meer heeft gewerkt. Als het bedrag van uw winst uit onderneming plus de pensioenpremie gelijk of hoger is dan het maximale bedrag van € 141.724, betaalt u de maximumpremie.

Is uw winst uit onderneming plus de pensioenpremie lager? Dan delen wij het werkelijke bedrag door het maximale bedrag. Het percentage dat hieruit komt vermenigvuldigen wij dan met de maximale premie van € 23.012. De uitkomst is de premie die u gaat betalen. Daar komt de premie voor tijdelijk aanvullend partnerpensioen (€ 309,60) en extra aanvullend wezenpensioen (€ 139,68) nog bij.

Werkt u parttime?
Heeft u minder dan 1750 uur gewerkt? Dan delen wij het aantal uren dat u heeft gewerkt door 1750 uur. Het percentage dat daaruit komt, vermenigvuldigen wij met het maximale bedrag van € 141.724. Daarna vergelijken we de uitkomst met uw werkelijke winst uit onderneming plus de pensioenpremie. Wij gebruiken altijd het laagste bedrag, omdat wij dat moeten van de belastingdienst. Het laagste bedrag delen wij door het maximale bedrag van € 141.724. Het percentage dat hieruit komt vermenigvuldigen wij dan met de maximale premie van € €23.012. De uitkomst is de premie die u gaat betalen. Daar komt de premie voor tijdelijk aanvullend partnerpensioen (€ 309,60) en extra aanvullend wezenpensioen (€ 139,68) nog bij.

Ieder najaar ontvangt u van ons het verzoek om uw inkomensgegevens aan ons door te geven. U geeft uw gegevens door via de Mijn SPH-omgeving.

 

Elk jaar stellen wij de hoogte van de pensioenpremie voor huisartsen in dienstverband (loondienst, in opleiding en DGA) vast. De berekening hiervan is niet eenvoudig. Hieronder geven we een uitleg.

Uw pensioen bestaat straks uit uw SPH-pensioenuitkering én uw AOW. Bij de opbouw van uw pensioen wordt al rekening gehouden met deze AOW-uitkering. Daarom hoeft u over een gedeelte van uw salaris geen pensioen op te bouwen. En dus ook geen premie te betalen. Dat gedeelte noemen we de franchise.

Wij berekenen uw pensioenpremie met drie bedragen en twee percentages
Eerst berekenen we uw pensioengrondslag. De pensioengrondslag bestaat uit drie bedragen en een percentage. De pensioengrondslag vermenigvuldigen we met het premiepercentage. Voor huisartsen in dienstverband is dat 17,52% (2021), voor huisartsen in opleiding en DGA's is dat 17,02% (2021). DGA’s hebben geen recht op en betalen geen premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen, huisartsen in dienstverband wel.

Met pensioengrondslag bedoelen wij het bedrag waarover u pensioen mag opbouwen. De pensioengrondslag berekenen we met:

  • uw bruto fulltime jaarinkomen
  • de franchise. Voor 2021 is dit € 11.614
  • uw eventuele parttimepercentage
  • uw variabele jaarinkomen

De formule om uw pensioengrondslag te berekenen ziet er als volgt uit: 

((uw bruto fulltime jaarinkomen -/- uw franchise) * uw parttimepercentage) + uw variabele jaarinkomen

Om uw pensioenpremie te berekenen vermenigvuldigen we de uitkomst hiervan huisartsen in dienstverband met 17,52% (2021), en voor huisartsen in opleiding en DGA's met 17,02% (2021).

Voorbeeld berekening huisarts in dienstverband
• uw bruto fulltime jaarinkomen is € 100.000
• u werkt voor 80%. Dit is uw parttimepercentage.
• u heeft € 20.000 ontvangen aan variabel jaarinkomen
• de franchise is € 11.614

Uw bruto jaarinkomen minus de franchise is € 100.000 -/- € 11.614 = € 88.386

Uw parttimepercentage van 80% betekent: 0,8 * € 88.386 = € 70.709

€ 70.709 plus uw variabele jaarinkomen van € 20.000 = € 90.709

Uw premie is dan € 90.709 maal 17,52% = € 15.892. Daar komt de premie voor tijdelijk aanvullend partnerpensioen (€ 309,60) en extra aanvullend wezenpensioen (€ 139,68) nog bij.

Uw werkgever betaalt de premie

Uw werkgever betaalt uw premie en houdt hiervoor een werknemersbijdrage in op uw loon. Over deze inhouding wordt geen loonheffing, premie volksverzekeringen en premie werknemersverzekering geheven.

Let op: hoewel uw werkgever uw premie betaalt, blijft u zelf eindverantwoordelijk. Betaalt uw werkgever niet, dan verhalen wij de premieachterstand op u.