Functieprofiel bestuurslid SPH

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) is in 1973 opgericht om de verplichte collectieve beroepspensioenregeling voor huisartsen te verzorgen. Met een beheerd vermogen van circa 10,9 miljard euro (peildatum april 2019), 11.000 actieve huisartsen en 6.000 pensioengerechtigden is dit een pensioenfonds in de Nederlandse top twintig. SPH heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan PGGM. De dekkingsgraad van het fonds ligt op 134% (peildatum april 2019).Ter ondersteuning beschikt SPH over een bestuursbureau dat het bestuur ondersteunt bij haar taken, bestuursbesluiten uitvoert, de regie voert over de dagelijkse werkzaamheden en de uitbestede processen (o.a. bij PGGM en Achmea Investment Management) monitort. Dit bureau bestaat momenteel uit dertien personen.

Ter ondersteuning van het bestuur zijn er tevens vier beleidsadviescommissies, te weten Balansbeheer & Beleggingen, Risk & Compliance, Pensioen & Communicatie en Audit en Governance. In de beleidsadviescommissies nemen naast bestuursleden en leden van het bestuursbureau ook twee externe deskundigen zitting. Uitzondering is de Audit & Compliancecommissie, waarin uitsluitend twee externe deskundigen zitting hebben.

Het bestuur van SPH bestaat krachtens de statuten uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden, waarvan tenminste één lid gepensioneerd huisarts is. Ten hoogste twee leden kunnen worden gekozen uit de kring van externe deskundigen. De overige leden dienen deelnemer in het fonds te zijn.

Op dit moment heeft het bestuur zes leden, van wie vijf huisartsen en een onafhankelijk bestuurder met als primair aandachtsgebied Vermogensbeheer. Het fonds is voornemens op korte termijn een zevende bestuurder te benoemen; het betreft een onafhankelijk bestuurder met als aandachtsgebied Risicomanagement.

Vanwege de complexiteit van de materie van pensioenen en vermogensbeheer en de veelvuldige veranderingen in de omgeving van het pensioenfonds functioneert het bestuur op een hoog niveau. De juiste kwaliteit en kwantiteit binnen het bestuur is dan ook een vereiste. De diverse aandachtsgebieden zoals vermogensbeheer, pensioenbeheer, risicomanagement en communicatie zijn verdeeld over de bestuurders.

Functieomschrijving algemeen

Het bestuur is belast met het uitvoeren van de taken, zoals omschreven in de statuten, te weten het voorzien in een pensioen voor huisartsen en hun nabestaanden. SPH draagt in opdracht van de Beroepspensioenvereniging huisartsen (BPV-huisartsen) zorg voor de uitvoering van de verplichte collectieve pensioenregeling voor huisartsen.

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid, zoals dit is opgesteld in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota.

Vereisten algemeen

Iedere bestuurder van SPH onderschrijft de volgende uitgangspunten:

  • integriteit en onafhankelijkheid vormen de eerste voorwaarde om te kunnen besturen;
  • bestuurders staan er borg voor voldoende tijd voor de uitoefening van de bestuursfunctie;
  • beschikbaar te hebben. Zij stellen zich op de hoogte van wat de regelgeving op dit punt voorschrijft;
  • bestuurders hebben een grondige kennis van het fonds zelf in termen van de regeling, de populatie, de cultuur e.d. De doelstellingen van het fonds en de op de fondskarakteristieken afgestemde uitgangspunten zitten bestuurders als het ware ‘in de genen’. Die doelstellingen en uitgangspun­ten zijn voor de bestuurders van SPH van cruciaal belang voor de evenwichtige afweging van belangen en voor de omgang met dilemma’s in de bestuurlijke besluitvorming;
  • bestuurders zijn zich ervan bewust dat de cultuur van een (financiële) instel­ling voorspeller is van de prestaties van de organisatie en zijn zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag: ‘the tone at the top’. Bestuurders hebben open oog voor de werking van groepsdynamische processen en voor het belang om individueel respectievelijk gezamenlijk regelmatig te reflecteren op eigen gedrag en op het gezamenlijke bestuurlijke functione­ren (bestuurlijke evaluatie).

Deskundigheid

Het bestuur van SPH onderkent het belang van geschiktheidsbevordering om de ambities en doelstellingen van het fonds te realiseren en adequaat in te spelen op belangrijke ontwikkelingen. Daartoe heeft het een visie op leren en ontwikkeling geformuleerd die aansluit bij vigerende wet- en regelgeving en de ‘Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur’ die in 2014 door de Pensioenfederatie is gepubliceerd. Elk bestuurslid beschikt ten minste over kennisniveau A en voldoet (in elk geval binnen de eerste zittingstermijn) aan kennisniveau B.

Competenties

Een bestuurslid kan zich herkennen in de volgende competenties:

  • multidisciplinair denken
  • verantwoordelijkheid
  • integriteit
  • samenwerking
  • sociabiliteit.

Benoeming

Een bestuurslid wordt benoemd door het bestuur SPH, nadat deze is verkozen door de Vergadering van Afgevaardigden van de BPV. Het bestuur SPH benoemt de kandidaat, als deze naar het oordeel van het bestuur en de Raad van Toezicht voldoet aan de profielschets en De Nederlandsche Bank met de benoeming heeft ingestemd.  

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is maximaal twee keer herkiesbaar.

Het bestuur vindt diversiteit in het bestuur – in termen van kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds – van belang. Dit speelt een rol bij de selectie van de kandidaat.

Tijdsbeslag

Met zekerheid is een uitdrukkelijk toetscriterium de tijd die de beoogde bestuurder beschikbaar heeft, waarbij de VTE-score van toepassing is. Dit is de normering van tijdsbeslag, zoals vormgegeven in artikel 35a van het Besluit uitvoering Pensioenwet (Pw) en Wet verplichte beroeps- pensioenregeling (Wvb). De tijdsbesteding voor een bestuurslid is vastgesteld op 0,4 fte.

Vergoedingen

Een bestuurslid ontvangt een passende vergoeding. Deze vergoeding is opgebouwd uit een vaste vergoeding en een reiskostenvergoeding.

Reageren

Wij ontvangen uw sollicitatie graag voor 31 oktober 2019 via Rina Mulder – HR-adviseur via emailadres: rmulder@huisartsenpensioen.nl