Profielschets voorzitter verantwoordingsorgaan van SPH (m/v)

SPH zoekt een voorzitter voor haar verantwoordingsorgaan (VO) per 1 januari 2019.

Op basis van de Wet verplichte  Beroepspensioenregeling (Wvb) heeft SPH een verantwoordingsorgaan. De (50) leden van het VO vormen een evenwichtige afspiegeling van deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds. De werkwijze van het VO is vastgelegd in het reglement Verantwoordingsorgaan SPH .

Het bestuur van SPH legt verantwoording af aan het VO over het beleid, de wijze waarop het is gevoerd, over de naleving van de principes voor goed pensioenfondsbestuur en overlegt met het VO over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan.

Daarnaast legt de Raad van Toezicht verantwoording af aan het VO. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.

De vergaderingen van het VO worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter die in de vergadering geen stemrecht heeft.

Benoeming

De voorzitter wordt benoemd voor de periode van vier jaar en kan tweemaal worden herbenoemd.  

De voorzitter onderschrijft de Gedragscode van SPH en verklaart zich hiermee akkoord door ondertekening van de verklaring van naleving.

Taken

  • De voorzitter bereidt de vergaderingen van het VO voor en stelt de agenda op in overleg met de voorzitter van het fonds en de directeur van het bestuursbureau.
  • De voorzitter leidt de vergaderingen en zorgt voor een gestructureerde voortgang, waardoor voordracht, advisering of besluitvorming door het VO op de juiste wijze plaatsvindt.
  • De voorzitter draagt mede zorg voor de afstemming tussen het VO en de Raad van Toezicht.

Functievereisten

  • De voorzitter is (gepensioneerd) deelnemer van het fonds.
  • De voorzitter maakt geen deel uit van het bestuur van het fonds, van één van de beleidsadviescommissies of het VO op het moment van aantreden.

 Competenties

  • Voorzittersvaardigheid - Kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden. Is in staat een sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheid van anderen.
  • Communicatievaardigheden - Meningen, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal duidelijk kunnen maken in woord en geschrift, gebruik makend van ter zake doende middelen.
  • Luisteren - Belangrijke boodschappen oppikken uit mondelinge communicatie. Aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners. Ingaan op reacties, ook non-verbaal. Relevante vragen stellen en doorvragen.

Deskundigheid

Om de taken als voorzitter naar behoren te kunnen vervullen beschikt hij/zij over kennis op het deskundigheidsniveau A of is bereid dat binnen een redelijke termijn te verwerven.

Vergaderfrequentie en vergoeding

Het VO komt minstens twee keer maar meestal vier keer per jaar bijeen. De vergaderingen worden gehouden in het midden in het land.

De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 2.500,- per kwartaal en een reiskostenvergoeding van € 0,38 per kilometer.

Reageren

Met vragen over deze profielschets kunt u contact opnemen met Alex de Waal, directeur bestuursbureau SPH op telefoonnummer 06-53242519. Je kunt je sollicitatie voor 5 november 2018 richten aan Rina Mulder – HR-adviseur via e-mailadres: rmulder@huisartsenpensioen.nl