Maatschappelijk verantwoord beleggen

U en wij vinden het belangrijk dat we naast een goed pensioen ook zorgen voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Samen geven we op deze manier vorm aan ‘zorg voor later’. Zorg voor uw pensioen en zorg voor de samenleving. Maar wat is dan maatschappelijk verantwoord beleggen en hoe doen we dat?

Voor maatschappelijk verantwoord beleggen hebben de Verenigde Naties regels en doelen opgesteld. Nederland heeft zelf ook wet- en regelgeving en andere initiatieven. En zelf hebben we ook doelen benoemd. Deze regels en doelen zijn ons uitgangspunt voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

Onze eigen doelen hebben wij samen met u geformuleerd. Dit zijn:

 • toegang tot zorg en medicatie (wereldwijd)
 • schoon water en hygiëne
 • stimuleren van een gezonde levensstijl
 • klimaat
 • schone energie
 • een duurzame samenleving

Wilt u meer weten dan we hier vertellen? Lees dan ons MVB-beleid en het MVB-jaarverslag.

Onze uitgangspunten bij maatschappelijk verantwoord beleggen

Voor maatschappelijk verantwoord beleggen gaan wij uit van de volgende uitgangspunten:

In 2017 hebben wij onderzoek gedaan onder u en alle andere huisartsen die deelnemen aan de pensioenregeling bij SPH. Wij hebben u gevraagd in welke maatschappelijk verantwoorde doelen u zou willen, dat wij beleggen. De uitkomsten zijn besproken in het bestuur. Zij hebben vervolgens de doelen vastgesteld. Aan deze doelen willen wij in de komende jaren invulling geven. De doelen zijn:

 • toegang tot zorg en medicatie (wereldwijd)
 • schoon water en hygiëne
 • stimuleren van een gezonde levensstijl
 • klimaat
 • schone energie
 • een duurzame samenleving

Wat doen we vanuit onze specifieke normen?

 • wij investeren niet in tabaksproducenten. Niet in het kweken van tabak en niet in het fabriceren van rookwaren.
 • wij hebben het initiatief genomen om een Zorgvastgoedfonds op te zetten. Dit fonds investeert in zorgvastgoed, waar onder eerstelijnszorgcentra. Naast een financiële investering stimuleren wij het opzetten van eerstelijnszorgcentra, onder andere via www.eerstelijnscentrumopzetten.nl.
 • aan het doel ‘toegang tot medicatie’ hebben wij invulling gegeven door het zogeheten AtMI investor statement (Access to Medicine Index Initiative) te ondertekenen. Acces to Medicine zet druk op farmaceutische producenten voor toegang tot en redelijke prijzen voor medicijnen. 
 • wij investeren niet in ondernemingen die iets te maken hebben met clusterbommen, landmijnen, witte fosfor, verrijkt uranium, chemische, biologische of kernwapens.
 • wij hebben ons opengesteld om investeringen te doen in doelen die u, het bestuur, de VvA of onze commissies voorstellen. U kunt ons dus voorstellen doen.

Wat doen we vanuit onze algemene normen?

 • wij sluiten organisaties en landen uit die niet voldoen aan onze regels en doelen. Daarin investeren we niet. Van degenen die we uitsluiten, wordt elke zes maanden een uitsluitingslijst gemaakt voor landen en bedrijven.
 • wij gaan de dialoog aan met ondernemingen om hen te bewegen beter te voldoen aan onze regels en doelen. Wij investeren in hen en daarom mogen wij iets van hen verwachten.
 • wij beïnvloeden met onze stem op aandeelhoudersvergaderingen ondernemingen. Hoe we stemmen wordt bijgehouden. Elk kwartaal wordt er een rapportage gemaakt waarin staat hoe we stemmen. Bekijk de meest recente stemrapportage en de MVB samenvatting.

Wij hebben onze beleggingsovertuiging ten aanzien van MVB geïntegreerd in de uitvoering van het vermogensbeheer.

Het bestuur van SPH gebruikt hierbij de uitgangspunten van de UN Global Compact (*) en de United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI (**)). Wij onderschrijven de UN Global Compact en wij hebben de UN PRI ondertekend. Het bestuur van SPH rapporteert hier jaarlijks over.

Daarnaast baseren wij ons uitsluitingsbeleid voor staatsobligaties op het sanctie- en embargobeleid van de Verenigde Naties. Voor zakelijke waarden - zoals aandelen en vastgoed - baseren wij ons op de Nederlandse wet- en regelgeving. Door ons beleid zoveel mogelijk af te stemmen op het raamwerk van de Verenigde Naties, hanteert SPH een consistent, controleerbaar en breed gedragen beleidskader voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

 (*) De UN Global Compact is een initiatief van de VN met als doel bedrijven wereldwijd aan te moedigen een ESG-beleid te ontwikkelen en daarover te rapporteren.

(**) Zes jaar na de start van de UN Global Compact zijn voor institutionele beleggers de VN-richtlijnen voor verantwoord beleggen (UN PRI) geïntroduceerd. Eind 2016 hebben 1600 institutionele beleggers - waaronder SPH - deze richtlijnen ondertekend. Beleggers willen met het ondertekenen van deze richtlijnen een positieve bijdrage leveren aan het milieu, de maatschappij en goed bestuur (ESG).

SDG staat voor Sustainable Development. Oftewel, duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit zijn 17 doelen die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’. De Verenigde Naties hebben deze doelen als volgt geformuleerd:

 1. Einde aan armoede
 2. Einde aan honger
 3. Gezondheid en welzijn
 4. Goed onderwijs
 5. Vrouwen en mannen gelijk
 6. Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
 7. Duurzame en betaalbare energie
 8. Fatsoenlijke banen en economische groei
 9. Innovatie en duurzame infrastructuur
 10. Minder ongelijkheid
 11. Veilige en duurzame steden
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Klimaarverandering aanpakken
 14. Bescherming van zeeën en oceanen
 15. Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
 16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
 17. Partnerschappen voor de doelen

Lees meer over SDG's van de Verenigde Naties op www.sdgnederland.nl.

IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In 2014 adviseerde de Sociaal Economische Raad (SER) om per bedrijfssector met alle betrokkenen een internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen-convenant (IMVO-convenant) af te sluiten.

Een voorbeeld hiervan is het convenant voor duurzame kleding en textiel. Vele sectoren moeten zo’n convenant nog opstellen. Bij onze beleggingen kijken wij of een onderneming een convenant heeft ondertekend en daar ook invulling aan geeft.