Het bestuur van SPH

Het bestuur vormt het centrale orgaan binnen SPH. Het bestuur bepaalt het beleid en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en het vermogensbeheer van het fonds. Het bestuur van SPH bestaat uit maximaal 9 personen, gekozen door de VvA. Eén bestuurslid is pensioengerechtigde van het fonds, maximaal twee bestuursleden zijn extern deskundig op het gebied van pensioenbeheer, vermogensbeheer, risicomanagement en/of communicatie. De overige bestuursleden zijn praktiserend huisarts. Een bestuurslid wordt benoemd voor vier jaar.

Het bestuur voert op verzoek van de BPV huisartsen een pensioenregeling uit voor huisartsen en legt hierover verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

In zijn taken krijgt het SPH-bestuur ondersteuning vanuit het bestuursbureau.

Het bestuur laat zich verder ondersteunen door een team van externe adviseurs op juridisch, notarieel, fiscaal, actuarieel en accountancy gebied. Wat betreft het vermogensbeheer, pensioenbeheer, communicatie, risk en audit wordt het bestuur geadviseerd door een viertal commissies waarin onder andere externe deskundigen zitting hebben.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Johan Reesink
Johan Reesink
Interim-voorzitter
Hein Schreuder
Hein Schreuder
Secretaris
Christine Lindeboom
Christine Lindeboom
Penningmeester
Thom Enneking
Thom Enneking
Plaatsvervangend voorzitter
Alfred Slager
Alfred Slager
Externe deskundige
Marie-Laurence van der Steen
Marie-Laurence van der Steen
Externe deskundige
Edwin de Vaal
Edwin de Vaal
Bestuurslid