Het bestuur van SPH

Het bestuur vormt het centrale orgaan binnen SPH. Het bestuur bepaalt het beleid en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en het vermogensbeheer van het fonds. Het bestuur van SPH bestaat uit maximaal 9 personen, gekozen door de VvA. Eén bestuurslid is pensioengerechtigde van het fonds, maximaal twee bestuursleden zijn extern deskundig op het gebied van pensioenbeheer, vermogensbeheer, risicomanagement en/of communicatie. De overige bestuursleden zijn praktiserend huisarts. Een bestuurslid wordt benoemd voor vier jaar.

Het bestuur voert op verzoek van de BPV huisartsen een pensioenregeling uit voor huisartsen en legt hierover verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

In zijn taken krijgt het SPH-bestuur ondersteuning vanuit het bestuursbureau.

Het bestuur laat zich verder ondersteunen door een team van externe adviseurs op juridisch, notarieel, fiscaal, actuarieel en accountancy gebied. Wat betreft het vermogensbeheer, pensioenbeheer, communicatie, risk en audit wordt het bestuur geadviseerd door een viertal commissies waarin onder andere externe deskundigen zitting hebben.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Bram Stegeman

Bram (B.) Stegeman

Voorzitter

Hein Schreuder

Hein (H.J.) Schreuder

Secretaris

Edwin de Vaal

Edwin (E.T.) de Vaal

Penningmeester

Thom Enneking

Thom (T.R.M.Q.) Enneking

Lid namens de pensioengerechtigden

Alfred Slager

Alfred (A.M.H.) Slager

Externe deskundige & plaatsvervangend secretaris/-penningmeester

Christine Lindeboom

Christine (C.A.) Lindeboom

Lid