Uw pensioen wordt verhoogd met 3,1%

Elk jaar proberen we uw pensioen te verhogen met een toeslag. De toeslag is belangrijk voor het op peil houden van de koopkracht van uw pensioen. Daarnaast is de toeslag belangrijk voor uw pensioenopbouw. Het bestuur van SPH stelt de toeslag vast. Daarbij let het bestuur op de financiële positie van SPH, de inkomensontwikkelingen in Nederland en natuurlijk de belangen van alle deelnemers.

Het bestuur van SPH heeft besloten per 1 januari 2019 een toeslag te verlenen van 3,1%. Dit betekent dat wij de opgebouwde pensioenaanspraken en -uitkeringen bij SPH met dit percentage verhogen. De toeslag bestaat uit twee componenten. We volgen eerst de inkomensontwikkeling. Dit doen we via de CBS-loonindex voor ambtenaren, tenzij de inkomensontwikkeling van huisartsen aanleiding geeft om hiervan af te wijken. Daarna kijken we of er nog ruimte is voor een extra verhoging. De inkomensontwikkeling is vastgesteld op 1,95%. Dit is gelijk aan de CBS-loonindex voor ambtenaren. Er is geen aanleiding om hier dit jaar van af te wijken. Daarnaast krijgt u een extra verhoging van 1,15%. Daarmee is de toeslag in totaal 3,1%.

De toeslag is lager dan onze ambitie

In het pensioenreglement is een ambitie opgenomen voor de hoogte van de toeslag: de loonontwikkeling plus 2,25%. Dat zou een toeslag van 4,2% betekenen. De toeslag voor 2019 is dus lager dan onze ambitie. Dit komt vooral door de lage rente, waardoor we veel extra geld in kas moeten houden. Onze regeling staat toe dat we het verschil tussen de ambitie en de werkelijke toeslag in latere jaren alsnog toekennen. We verwachten echter dat we ons streven naar een maximale toeslagverlening ook de komende jaren niet zullen halen. Daarom onderzoeken we of dit voor de langere termijn een houdbare situatie is. Of dat we ons toeslagenbeleid gaan aanpassen.

Cijfers

De toeslag die u per 1 januari 2019 krijgt, is 3,1%. Deze toeslag bestaat uit de CBS-loonindex voor ambtenaren (1,95%) en een extra toeslag (1,15%). De backservice-pensioenen stijgen mee met de inkomensontwikkeling en worden dus verhoogd met 1,95%. De standaardwinstdeling over het normpensioen is vastgesteld op 0%.

Gepubliceerd op: 1/1/2019
Toeslagverlening Indexatie