Uw pensioen wordt verhoogd met 1,41%

De huidige economische situatie drukt zwaar op de financiële situatie van pensioenfondsen. Ook bij SPH is de dekkingsgraad gezakt, met name door de effecten van de Corona-pandemie en de lage rente. Die lage rente zorgt ervoor dat we meer reserves moeten aanhouden om nu en later alle pensioenen uit te kunnen betalen. Het bestuur heeft besloten om alle opgebouwde pensioenaanspraken en -uitkeringen bij SPH per 1 januari 2021 met 1,41% te verhogen. Dat is, net zoals voorgaande jaren, helaas minder dan waar we naar streefden.

Toeslagverlening

Elk jaar proberen we uw pensioen te verhogen met een toeslag. De toeslag is belangrijk voor het op peil houden van de koopkracht van uw pensioen. Daarnaast is de toeslag belangrijk voor uw pensioenopbouw. Het bestuur van SPH stelt de toeslag vast. Daarbij let het bestuur op de financiële positie van SPH, de loonontwikkeling in Nederland en natuurlijk de belangen van alle deelnemers. Lees meer over onze toeslagverlening.

De toeslag is dit jaar lager dan onze ambitie

In het pensioenreglement is een ambitie opgenomen voor de hoogte van de toeslag: de loonontwikkeling plus 2,25%. Dat zou een toeslag van 5,08% betekenen. De toeslag voor 2021 is dus wederom lager dan onze ambitie. Dit komt vooral door de lage rente, waardoor we veel extra geld in kas moeten houden. Onze regeling staat toe dat we het verschil tussen de ambitie en de werkelijke toeslag in latere jaren alsnog toekennen. We verwachten echter dat we ons streven naar een maximale toeslagverlening ook de komende jaren niet zullen halen. Dit is één van de redenen waarom we met het project pensioenregeling 2.0 kritisch kijken hoe we dit in de toekomst vorm gaan geven.

Daling bruto pensioen na conversie

Als u pensioen van SPH ontvangt en gekozen hebt voor conversie, dan daalt uw bruto pensioenuitkering in 2021. Conversie houdt in dat u gestart bent met een hogere aanvangsuitkering, die jaarlijks eerst met 1,75%, 2,25% of 3% wordt verlaagd, en vervolgens weer met de toeslagverlening wordt verhoogd. Omdat de toeslagverlening dit jaar lager is dan de jaarlijkse verlaging, daalt in dat geval uw bruto uitkering.

Cijfers

De toeslag die u per 1 januari 2021 krijgt, is 1,41%. De backservicepensioenen worden ook verhoogd met 1,41%. De standaardwinstdeling over het normpensioen is vastgesteld op 0%.

Gepubliceerd op: 10/12/2020
Toeslagverlening