Op weg naar uw SPH Pensioenregeling 2.0

Wat vindt u eigenlijk van uw pensioenregeling? Dat was de vraag die we begin dit jaar aan alle actieve deelnemers stelden in een groot onderzoek naar de wensen en behoeften wat betreft de pensioenregeling. Wat gaan we doen met de  uitkomsten van het onderzoek? Wie helpen ons daarbij? En wat kunt ú van ons verwachten? Charlotte Kuiper en Hein Schreuder zijn intensief bezig (geweest) met het onderzoek en nemen u graag mee in het proces dat zich nu ontwikkelt.

Hein Schreuder
Hein Schreuder
Secretaris SPH-bestuur & huisarts

Voorzitter Beleidsadviescommissie Pensioenen en Communicatie (BCPC) SPH - al 25 jaar betrokken bij het fonds - eerst als deelnemersraadslid en later als een van de oprichters van de BPV - secretaris/penningmeester geweest in het bestuur van de BPV

Charlotte Kuiper
Charlotte Kuiper
Hoofd communicatie en financiële planning

Lid Commissie Communicatie van de Pensioenfederatie - van huis uit economisch psycholoog - 10 jaar voor de AFM gewerkt op pensioengebied - vanuit daar gedetacheerd gezeten bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om mee te werken aan het opstellen van de wet Pensioencommunicatie.

Democratisch

Hein: ‘Onze huidige pensioenregeling stamt uit 1973 en dat is al een hele tijd geleden. Daarom heeft de BPV aan SPH gevraagd om te onderzoeken in hoeverre de regeling nog past bij de deelnemer van nu. En daarbij kijken we natuurlijk ook
naar de bredere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het pensioenakkoord waar ze in Den Haag aan werken.’

Charlotte vult aan: ‘We zijn in het onderzoek op zoek gegaan naar de onderliggende waarden; wat vind je belangrijk, wat vind je eerlijk en tot waar wil je samen delen en ook de risico’s samen dragen? Met het onderzoek hebben we de bouwstenen verzameld voor een toekomstbestendige pensioenregeling. En ook de regiobijeenkomsten hebben ons waardevolle input geleverd.‘

Hein: ‘Bijna 1700 deelnemers, zo'n 14% van de actieve huisartsen, hebben deelgenomen aan het onderzoek. We zijn tevreden met deze respons. Zeker als je bedenkt dat mensen gemiddeld nog geen half uur per jaar met hun pensioen  bezig zijn. De uitkomsten van het deelnemersonderzoek gebruiken we voor de evaluatie van de pensioenregeling.  Daarnaast kijken we ook naar andere zaken, zoals de uitvoerbaarheid van de pensioenregeling. De huidige regeling kent bijvoorbeeld veel uitzonderingen die het uitvoeren onnodig duur maken. Dat kan wellicht anders.’

Pensioenspecialisten

Charlotte gaat in op het proces: ‘We werken met een team van pensioenspecialisten om de pensioenregeling vanuit verschillende invalshoeken te evalueren. Technische en juridische analyses helpen ons daarbij; wat kan er, wat mag er en hoe kunnen we het nog beter maken? Maar we kijken ook naar de uitvoerbaarheid, de uitlegbaarheid en de kosten. Dat brede beeld is van belang omdat we op zoek zijn naar een toekomstbestendige regeling met behoud van het draagvlak.

Hein: ‘Kortom, het hele palet ligt op tafel. En daarbij vormen de mening en visie van de deelnemers het fundament. We willen goed luisteren naar hun mening en behoeftes en recht doen aan de belangen van alle deelnemers. Dat er geen groepen zijn die bevoor- of benadeeld gaan worden. Dat laatste vinden we heel belangrijk en daarom is er ook veel aandacht voor het proces bij het ontwikkelen van de nieuwe regeling.’

Charlotte beaamt: ‘Afstemming met de BPV en de VvA (Vergadering van Afgevaardigden, red.) is cruciaal. De VvA is ons parlement en gaat over de inhoud van de pensioenregeling. Daarom worden zij gedurende het ontwerptraject steeds meegenomen en kunnen input leveren. Vanuit de VvA is een klankbordgroep geformeerd die we intensief betrekken bij de voortgang. De BPV haken we ook aan bij elke stap in de besluitvorming.‘

Hein besluit: ‘Eind dit jaar verwachten we met de eerste ontwerpen te komen. De mogelijkheden en de onderbouwing die daarbij hoort leggen we voor aan de BPV. Daarna neemt de VvA - het hoogste orgaan binnen de BPV - een besluit. Omdat de BPV de vertegenwoordiger is van de deelnemer, is het uiteindelijk de deelnemer die bepaalt welke regeling er zal komen. Veel democratischer vind je het niet in de pensioenwereld.’

Gepubliceerd op: 7/4/2019
Dubbelinterview Pensioenregeling 2.0