Uw pensioen wordt verhoogd

16 december 2022
nb indexatie 2022

SPH verhoogt de pensioenen met ruim 7%. Deze verhoging bestaat uit uit twee delen. Op 1 januari 2023 verhogen we het opgebouwde pensioen en de ingegane pensioenen met een toeslag van 5%. Dat geldt voor pensioen dat is opgebouwd vóór 2022 en voor ingegane pensioenen. Bovendien verhogen we het opgebouwde pensioen en de ingegane pensioenen ook nog met een toeslag van 2,06% over 2021.

Financiële situatie en tijdelijke regels

Er is ruimte voor extra verhoging omdat de financiële situatie van SPH goed genoeg is én omdat de wettelijke regels voor toeslagverlening tijdelijk zijn veranderd. Zonder die tijdelijke regels hadden we het pensioen in totaal met 3,18% kunnen verhogen.

 

Financiële situatie: dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een percentage dat aangeeft of het pensioenfonds kan voldoen aan toekomstige verplichtingen. Dat percentage wordt berekend door de bezittingen te delen door de verplichtingen. Een percentage boven de 100% is dan positief, maar ruim boven de 100% wordt gezien als verantwoord. SPH had op 30 september een dekkingsgraad van 142,6%.

Gevolgen van de verhoging

De verhoging wordt betaald uit de reserves van het pensioenfonds. Die reserves worden dus lager, wat betekent dat er minder te verdelen is op het moment dat we overstappen naar het nieuwe stelsel. Op dit moment hebben alle huisartsen baat bij een verhoogd pensioen, nog werkenden en gepensioneerden. Werkende huisartsen krijgen later meer pensioen, gepensioneerden krijgen direct meer pensioen. We hebben berekend wat de gevolgen zijn van de verhoging op het moment dat we kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel. De oudere gepensioneerden hebben dan een voordeel tot ongeveer 3,8%. Jongere nog werkende huisartsen hebben op dat moment een klein nadeel tot ongeveer 0,7%. Maar we vinden dat we ook na deze verhoging ruim voldoende reserves hebben om de toekomst voor nog werkende huisartsen met vertrouwen tegemoet te kunnen zien.

Vooruitkijken

We maken gebruik van de tijdelijk veranderde wettelijke regels, maar het is nog onbekend hoe een eventuele verhoging er volgend jaar uitziet. De toekomst is onzeker en we willen genoeg reserves hebben om financieel gezond te beginnen aan een nieuw stelsel. We proberen jaarlijks de pensioenen te verhogen, maar of dat volgende jaren weer lukt en met hoeveel hangt af van onze financiële situatie op dat moment. Ook is nog niet duidelijk wanneer en hoe we overstappen naar het nieuwe stelsel. We weten wel al dat we bij die overstap rekening willen houden met de verhogingen van nu, in het bijzonder met de gevolgen voor werkende huisartsen.

Verhoging eerder opgebouwd en ingegaan pensioen

De verhoging geldt alleen voor pensioen dat huisartsen voor 2022 opbouwden in de oude regeling en voor pensioen dat wij uitkeren. Vanaf 2022 geldt voor alle huisartsen (in opleiding) die verplicht deelnemer zijn aan de beroepspensioenregeling van SPH een premieregeling. Daarin bouwt u pensioenkapitaal op zonder toeslag, en maken we geen afspraken over de hoogte van uw latere pensioen, maar over de hoogte van de premie nu. Hiermee hebben we al een grote stap gezet richting het nieuwe stelsel. Maar er komen nog meer veranderingen aan. We houden u hiervan op de hoogte als het zover is, via onze website en de Huisarts&Pensioen.

Let op: er zijn uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de verhogingen van 5% en 2,06%. Zo verhogen we ingegaan aanvullend partnerpensioen, ingegaan extra aanvullend wezenpensioen en ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen altijd met maximaal 2%. Pensioen dat eerder is overgedragen aan SPH verhogen we ook met een ander percentage, afhankelijk van het moment van overdracht. De backservicepensioenen verhogen we op 1 januari 2023 met 2,75% (de loonindex). De standaardwinstdeling is vastgesteld op 0%.

U leest hier meer over onze toeslagverlening en de uitzonderingen.

Chat