Profielschets bestuurslid Beroepspensioenvereniging Huisartsen

De Beroepspensioenvereniging (BPV) huisartsen draagt zorg voor de instandhouding van de pensioenregeling voor huisartsen. De uitvoering van die regeling heeft zij gedelegeerd aan Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH).

De BPV huisartsen heeft een gekozen Vergadering van Afgevaardigden (VvA). De leden van de VvA hebben, samen met het bestuur van de BPV, een aantal taken die in de statuten als volgt zijn omschreven:

 • het doen van een aanvraag tot verplichtstelling of wijziging of intrekking van de beroepspensioenregeling, uitgevoerd door SPH;
 • het zenden van een afschrift van iedere wijziging van de beroepspensioenregeling aan de Minister als bedoeld in de Wvb en De Nederlandsche Bank;
 • zonodig aantonen dat wordt voldaan aan de representativiteitstoets als bedoeld in de Wvb;
 • het verkiezen en voordragen voor ontslag van bestuursleden van SPH, met inachtneming van het bepaalde in het huishoudelijk reglement, als bedoeld in artikel 10;
 • het aangaan en eventueel wijzigen van een uitvoeringsovereenkomst met SPH;
 • het uitvoeren van andere taken, dan hiervoor vermeld, die haar in de Wvb en in de statuten van SPH worden opgedragen.

Het bestuur van de BPV bereidt de besluitvorming in de VvA voor en is belast met de uitvoering van de besluiten genomen in de VvA. Het bestuur is belast met de uitvoering van de wettelijke taken, zoals hierboven genoemd. Het bestuur voert periodiek overleg met het bestuur van SPH.

Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 leden, waarvan één lid benoemd en ontslagen wordt door de LHV, één lid wordt benoemd en ontslagen door het cluster gepensioneerden. De overige leden worden benoemd en ontslagen door de VvA.

Een lid wordt gekozen voor de periode van vier jaar en is twee keer herkiesbaar.

Het bestuur wil een brede afspiegeling zijn van de deelnemers van SPH en ziet graag alle categorieën vertegenwoordigd, een waarnemer, huisarts in dienstverband, vrijgevestigden en man/vrouw en jong/oud.

De bestuur vergadert minstens zes keer per jaar en is tevens aanwezig bij de vergaderingen van de VvA.

Van een bestuurslid van de BPV wordt verwacht:

 • belangstelling voor de pensioen-materie en bereid zich daarin verder te scholen (minimaal 2 dagdelen per jaar);
 • belangstelling voor de (ontwikkeling van) nieuwe governancecodes;
 • bereidheid de belangen van de deelnemers te behartigen betreffende de pensioenmaterie en bereid zich daartoe ruim maatschappelijk te oriënteren;
 • bestuurlijke ervaring;
 • bereid tijd te maken en beschikbaar te zijn voor het bestuur en de daaruit voortvloeiende taken (gemiddeld 10 uur per maand).

Daarnaast heeft het bestuur een aantal competenties vastgesteld en de wens te kennen gegeven dat deze competenties collectief gezien in het bestuur aanwezig moeten zijn. Dit betreft:

Strategisch denken;
breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door ze in een meer omvattend begrippenkader te plaatsen en van daaruit te handelen. De grote lijnen en voornaamste implicaties van gebeurtenissen in beeld hebben en houden. Verder kijken en denken dan de dagelijkse focus.

Reflecterend vermogen;
Handelen in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, kennis en vaardigheden. Eigen denken en handelen en dat van het bestuur kritisch kunnen bezien en beoordelen.

Integriteit;
Behulpzaam, open en eerlijk naar anderen en zichzelf zijn en betrouwbaar zijn in het nakomen van afspraken. Correct omgaan met gevoelige informatie. Open staan en respect hebben voor andere zienswijzen, culturen en kwaliteiten. Voorkomen van belangenverstrengeling en confrontaties niet uit de weg gaan. Ofwel: uitdragen en handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in de activiteiten die met de uitoefening van de functie te maken hebben.

Samenwerken
Samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel. Het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor naar beste kunnen inzetten. Een goede onderlinge sfeer bevorderen.

Onafhankelijkheid;     Staan voor de eigen opvattingen en principes en bereid zijn anderen met meer macht en invloed hiermee te confronteren. Verantwoordelijkheid nemen en dragen voor eigen doen en laten.

Probleemanalyse en oordeelsvorming;
Effectief in het onderkennen en oplossen van problemen. Een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken en tot een realistische beoordeling komen.

Voor het profiel van de voorzitter worden aanvullend de volgende competenties benoemd:

Voorzittersvaardigheid;
Kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden. Is in staat een sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheid van anderen.

Communicatievaardigheden;
Meningen, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal duidelijk kunnen maken in woord en geschrift, gebruik makend van ter zake doende middelen.

Luisteren;
Belangrijke boodschappen oppikken uit mondelinge communicatie. Aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners. Ingaan op reacties, ook non-verbaal. Relevante vragen stellen en doorvragen.

Besluitvaardigheid;
Weloverwogen beslissingen nemen door het ondernemen van acties of zich vastleggen door het uitspreken van meningen, zelfs als belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig is.

Reageren

Wij ontvangen uw sollicitatie graag voor 20 september 2019 via Rina Mulder – HR-adviseur via emailadres: rmulder@huisartsenpensioen.nl