Het bestuur van de BPV

Het bestuur van de BPV verzorgt de voorbereiding van de besluitvorming in de Vergadering van Afgevaardigden (VvA). Ook zorgt het bestuur voor de uitvoering van de besluiten die genomen worden in de VvA. Het bestuur van de BPV legt jaarlijks verantwoording af in een jaarverslag.  

Het bestuur van de BPV bestaat uit zes leden

De bestuursleden van de BPV worden benoemd en ontslagen door de Vergadering van Afgevaardigden.  Eén bestuurslid is benoemd namens de gepensioneerden, overige bestuursleden zijn een afspiegeling van het ledenbestand. 

De bestuursleden van de BPV worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn twee maal herkiesbaar.  

Het BPV-bestuur bestaat uit de volgende leden:

Marc (M.W.M.) van Loenen

voorzitter

Marijke (A.M.) Bootsma – de Langen

secretaris & penningmeester

Michiel (M.M.) van Halteren

Sander (S.) Gaal

Diana (D.W.M.) Lucassen

Debby (D.) van Sleeuwen