Richtlijnen en convenanten

SPH volgt de wettelijke verplichtingen op het gebied van MVB, maar onderschrijft daarnaast verschillende (internationale) richtlijnen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

UN Global Compact

De UN Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties met als doel bedrijven wereldwijd aan te moedigen een ESG-beleid te ontwikkelen en daarover te rapporteren. Dat doet SPH jaarlijks.

Principles for Responsible Investment 

Daarnaast hebben we de Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekend. Zes jaar na de start van de UN Global Compact zijn voor institutionele beleggers de VN-richtlijnen voor verantwoord beleggen (PRI) geïntroduceerd. Eind 2016 hebben 1600 institutionele beleggers - waaronder SPH - deze richtlijnen ondertekend. Beleggers willen met het ondertekenen van deze richtlijnen een positieve bijdrage leveren aan het milieu, de maatschappij en goed bestuur (Environment, Social, Governance). SPH rapporteert hier jaarlijks over.

Uitsluitingsbeleid

Wij baseren ons uitsluitingsbeleid voor staatsobligaties op het sanctie- en embargobeleid van de Verenigde Naties. Voor zakelijke waarden - zoals aandelen en vastgoed - baseren wij ons op de Nederlandse wet- en regelgeving. Door ons beleid zoveel mogelijk af te stemmen op het raamwerk van de Verenigde Naties, hanteert SPH een consistent, controleerbaar en breed gedragen beleidskader voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

Sustainable  Development Goals

Ook volgt SPH de Sustainable  Development Goals van de Verenigde Naties. Dit zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’. Lees meer over SDG's van de Verenigde Naties op www.sdgnederland.nl.

IMVB-convenant

In 2014 adviseerde de Sociaal Economische Raad (SER) om per bedrijfssector met alle betrokkenen een internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen-convenant (IMVB-convenant) af te sluiten. Een voorbeeld hiervan is het convenant voor duurzame kleding en textiel. Vele sectoren moeten zo’n convenant nog opstellen. Bij onze beleggingen kijken wij of een bedrijf een convenant heeft ondertekend en daar ook invulling aan geeft.

Sustainable Finance Disclosure Regulation

SPH voldoet aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In dat kader is voor u als deelnemer het volgende van belang.

Bij beleggingsbeslissingen houdt SPH rekening met duurzaamheidsrisico’s. SPH neemt aan dat MVB-aanpassingen in de beleggingsportefeuille op de lange termijn geen negatief effect hebben op de rendement/risicoverhouding . We identificeren duurzaamheidsrisico’s met behulp van ESG-scores die een onafhankelijke partij heeft vastgesteld. Aan de hand van die ESG-scores identificeren we bedrijven die laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden. De ESG-scores identificeren ook de duurzaamheidsrisico’s die financieel effect kunnen hebben op de beleggingen. Vanuit deze gedachte, en waar passend bij onze beleggingsstrategie, past SPH ESG-integratie toe. Voor de portefeuille aandelen ontwikkelde landen hanteert SPH op basis van ESG-scores een positieve selectie. Voor bedrijfsobligaties maakt een aantal vermogensbeheerders gebruik van een eigen ESG-integratiestrategie om ervoor te zorgen dat relevante informatie over de duurzaamheidsprestaties van ondernemingen wordt meegenomen in het beleggingsproces.

SPH streeft ernaar om de rendementseffecten van duurzaamheidsrisico’s te analyseren. Zo hebben we eind 2020 een klimaatrisico-scenario gebruikt om de impact van klimaatverandering op economische groei en de kosten voor mitigatie van klimaatverandering te vertalen naar de impact op rendement per beleggingscategorie. Tot nu toe hebben we onze strategische beleggingskeuzes op basis van deze informatie niet aangepast. Vanaf 2021 nemen we deze informatie structureel mee in onze beleidskeuzes.

De pensioenregeling van SPH steunt onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie daarvan, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel. De belangrijkste doelstelling van SPH is zorgen voor een goed pensioen voor alle deelnemers. Bij het beleggen voor een goed pensioen volgen we een maatschappelijk verantwoord beleggen beleid. SPH voert een beleid dat is gericht op de beheersing van ESG-risico’s. Dat betekent onder meer dat vergoedingen geen prikkels bevatten die aanzetten tot het nemen van onverantwoorde ESG-risico’s. Het beleid gebruikt de volgende ESG-instrumenten: uitsluiting, ESG-integratie, engagement en stemmen.

Twee keer per jaar publiceert SPH een MVB Halfjaarverslag waarin we verantwoording afleggen over de inzet van deze MVB-instrumenten. Ook kunnen deelnemers hierin meer informatie vinden over hoe aan de ecologische en sociale kenmerken van de beleggingen wordt voldaan.